oic
www.oic.or.th | ทั่วโลก
oic
oic

oic
oic
มกราคม 2561
oic
ไม่พบกิจกรรม
ดูทั้งหมด oic
oic


oic
รับข่าวสารจากทาง
องค์กรกรุณากรอก
อีเมล์ คลิก oic
oic

ต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร
oic

       
บริการค้นหาทะเบียนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
ตรวจสอบทะเบียนใบอนุญาต
1. ตัวแทน/นายหน้าที่มีใบอนุญาต
2. ตัวแทน/นายหน้าที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
3. ตัวแทนขายยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life)
4. ตัวแทนขายยูนิตส์ลิ้งค์ (Unit Link)
5. รายชื่อตัวแทน/นายหน้าขายกรมธรรม์ผ่านทางโทรศัพท์ (TeleSale)
 
 

Best viewed with IE 7.0 or higher

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
โทร.0-2515-3999 หรือ 1186 ตามด้วยเบอร์ต่อ โทรสาร.0-2515-3970
Office of Insurance Commission 22/79 Ratchadaphisek Rd., Jankasame, Jatujak, Bangkok 10900 | Tel.0-2515-3999 Fax.0-2515-3970