แบบฝึกหัดการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย

นายหน้าประกันชีวิต

1.      วิชา จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันชีวิต

2.      วิชา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย

3.      วิชา พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

4.      วิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันชีวิต

 

นายหน้าประกันวินาศภัย

1.      วิชา จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัย

2.      วิชา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย

3.      วิชา พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

4.      วิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย

4.1  หลักการประกันวินาศภัย

4.2  การประกันอัคคีภัย

4.3  การประกันภัยรถยนต์และการประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

4.4  การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง

4.5  การประกันภัยเบ็ดเตล็ด