สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมัครสอบตัวแทนนายหน้า

ข้อมูลที่เคยสมัคร
สารพันปัญหา
ใบสมัครนายหน้าประกันชีวิต
ใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัย
ผู้มีสิทธิสอบ
กลับหน้าหลัก

กำหนดการรับสมัครสอบ
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
สถานที่สอบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

แผนที่การเดินทาง
แผนผังอาคารสอบ

สำนักงาน คปภ.

เชียงใหม่ แผนที่
เชียงราย แผนที่
นครสวรรค์ แผนที่
อุดรธานี แผนที่
นครราชสีมา แผนที่
นครปฐม แผนที่
สุราษฎร์ธานี แผนที่
สงขลา แผนที่
ขอนแก่น แผนที่
อุบลราชธานี แผนที่
ตาก (อ.แม่สอด) แผนที่
สระบุรี แผนที่
ชลบุรี แผนที่
หนองคาย แผนที่
ภูเก็ต แผนที่
อุตรดิตถ์ แผนที่
พิษณุโลก แผนที่
อุทัยธานี แผนที่
จำนวนรับสมัคร

(รอบละ)
242

หรือตามความเหมาะสม

5 ถึง 20

ตามความเหมาะสมของสถานที่สอบ
วันสอบ

สัปดาห์ละ 1 วัน

หรือตามความเหมาะสมของสถานที่สอบ


จันทร์/พุธ/ศุกร์

หรือตามความเหมาะสมของสถานที่สอบ

(สำนักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ต เปิดสอบเฉพาะวันพุธ)

วันรับสมัคร
เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น
รับสมัครวันที่ สอบวันที่
1-10 11-20
11-20 21-30
21-30 1-10
ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
งดรับสมัครสอบ
จนกว่าสถานการณ์
แพร่ระบาดโควิด 19
จะคลี่คลาย
ยกเว้น สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี)
เวลาสอบ
เริ่มสอบรอบเช้า 9.00 น. / เริ่มสอบรอบบ่าย 13.00 น.

นายหน้าประกันวินาศภัย (เวลาสอบ 3 ชั่วโมง)

นายหน้าประกันชีวิต (เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที)


* สำนักงาน คปภ. อาจเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครที่แจ้งไว้แล้วตามความเหมาะสม
** มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต งดให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มบริเวณสถานที่จัดสอบ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของจังหวัดปทุมธานี

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

1) ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง
2) รับการตรวจวัดอุณหภูมิและสแกนแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ ก่อนเข้าห้องสอบ และสแกนออกเมื่อเสร็จสิ้นการสอบทุกครั้ง
3) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการสอบ
4) นั่งสอบตามจุดที่คณะกรรมการกำกับการสอบกำหนดไว้


หมายเหตุ
1) ผู้สมัครสอบต้องติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับ user/password ณ สถานที่สมัครสอบล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ 30 นาที
2) เมื่อกำหนดเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
3) แต่งกายสุภาพ
4) ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ
5) สนง.คปภ. มีที่จอดรถจำกัดไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี่
6) ผู้ที่ทำการสมัครสอบ แล้วไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบตามที่สมัครไว้ ติดต่อกัน 7 ครั้ง จะถูกระงับสิทธิในการสมัครสอบ 3 เดือน นับจากวันที่สมัครสอบล่าสุด

การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
• กรุณายืนยันการสำรองที่นั่งโดยชำระค่าเนียมสมัครสอบรายละ 200 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในวันเดียวกับที่สมัครสอบ มิฉะนั้นสิทธิการสำรองที่นั่งของท่านจะถูกยกเลิกในวันถัดไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครสอบได้ในช่วงเวลาประมาณ 9.00 น.
• ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (200 บาท)
ค่าธรรมเนียมการสอบที่ชำระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (ตามประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การศึกษาวิชาประกันชีวิต และหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การศึกษาวิชาประกันวินาศภัย และหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓)

การขอรับใบอนุญาต
ผู้ที่สอบผ่านแล้ว ต้องเข้ารับการอบรมก่อนยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ดังนี้
1. ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตต้องมีผลการอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต จำนวน 10 ชั่วโมง
2. ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีผลการอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน 10 ชั่วโมง
เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาต ประกอบด้วย
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x 2.5 cm (300x300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 300 บาทจัดทำโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร