สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมัครสอบตัวแทนนายหน้า

ข้อมูลที่เคยสมัคร
สารพันปัญหา
ใบสมัครนายหน้าประกันชีวิต
ใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัย
ผู้มีสิทธิสอบ
กลับหน้าหลัก

กำหนดการรับสมัครสอบ
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ประกาศ

สนง.คปภ.
ได้ขยายสถานที่สอบนายหน้าประกันภัยระบบคอมพิวเตอร์
เพิ่มอีกหนึ่งแห่งที่ สนง.คปภ.เขต 1 (วิภาวดี) และได้ขยายวันเวลา
รับสมัครสอบ/วันสอบ สำหรับการสอบในส่วนกลาง
เริ่ม 21 พฤษภาคม 2555

ปิดหน้าต่างนี้

 
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
สถานที่สอบ
ม. ราชภัฏ สวนสุนันทา
แผนที่
  สนง.คปภ.
เชียงใหม่ แผนที่
เชียงราย แผนที่
นครสวรรค์ แผนที่
อุดรธานี แผนที่
นครราชสีมา แผนที่
นครปฐม แผนที่
สุราษฎานี แผนที่
สงขลา แผนที่
ขอนแก่น แผนที่
อุบลราชธานี แผนที่
ตาก แผนที่
วันรับสมัคร/สอบ
เปิดรับสมัครทุกดือน
รับสมัครวันที่ สอบวันที่
1-10 11-20
11-20 21-30
21-30 1-10
สอบทุกวันพุธ
หรือตามความเหมาะสม ของสถานที่สอบ

เปิดรับสมัครทุกดือน
รับสมัคร 1-10
รับสมัคร 11-20
รับสมัคร 21-30

สอบ จันทร์/พุธ/ศุกร์ ถัดไป
จำนวน(รอบละ)
20
160
10
เวลาสอบ
(วันละ 2 รอบ)
นายหน้าประกันชีวิต (เวลาสอบ 2.30 ช.ม.)
นายหน้าประกันวินาศภัย (เวลาสอบ 3 ช.ม.)
เริ่มสอบรอบเช้า 9.00 น. / เริ่มสอบรอบบ่าย 13.00 น.

หมายเหตุ
1) ผู้สมัครสอบต้องติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับ user/password ณ สถานที่สมัครสอบล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ 10 นาที
2) เมื่อกำหนดเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
3) แต่งกายสุภาพ
4) ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ
5) สนง.คปภ. มีที่จอดรถจำกัดไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี่
6) ผู้ที่ทำการสมัครสอบ แล้วไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบตามที่สมัครไว้ ติดต่อกัน 7 ครั้ง จะถูกระงับสิทธิในการสมัครสอบ 3 เดือน นับจากวันที่สมัครสอบล่าสุด


การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
• กรุณายืนยันการสำรองที่นั่งโดยชำระค่าเนียมสมัครสอบรายละ 200 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในวันเดียวกับที่สมัครสอบ มิฉะนั้นสิทธิการสำรองที่นั่งของท่านจะถูกยกเลิกในวันถัดไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่น
• ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (200 บาท)
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (ตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ และระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน และนายหน้าประกันภัย ฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552)


การขอรับใบอนุญาต
เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบด้วย
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x 2.5 cm (300x300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 300 บาท
จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศ