สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมัครสอบตัวแทนนายหน้า

ข้อมูลที่เคยสมัคร
สารพันปัญหา
ใบสมัครนายหน้าประกันชีวิต
ใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัย
ผู้มีสิทธิสอบ
กลับหน้าหลัก

สำนักงาน คปภ. จะจัดสอบนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ครั้งใหม่
ให้แก่ผู้มีสิทธิสอบที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนสอบเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 และ วันที่ 20 เมษายน 2564
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยจะจัดสอบครั้งใหม่ ที่ อาคารศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(แผนที่การเดินทาง) (แผนผังอาคารสอบ)
ในวันที่ 17 กันยายน 2564 และ วันที่ 18 กันยายน 2564
โดยมีกำหนดการจัดสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ดังนี้


วันสอบเดิม
วันสอบใหม่
เวลาเข้าสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
16 เมษายน 2564
17 กันยายน 2564
9.00 น.
(นายหน้าประกันชีวิต)
ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 2
17 กันยายน 2564 นายหน้าประกันชีวิต 9.00 น.
9.00 น.
(นายหน้าประกันวินาศภัย)
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
17 กันยายน 2564 นายหน้าประกันวินาศภัย 9.00 น.
13.00 น.
(นายหน้าประกันชีวิต)
ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 2
17 กันยายน 2564 นายหน้าประกันชีวิต 13.00 น.
13.00 น.
(นายหน้าประกันวินาศภัย)
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
17 กันยายน 2564 นายหน้าประกันวินาศภัย 13.00 น.
20 เมษายน 2564
18 กันยายน 2564
9.00 น.
(นายหน้าประกันชีวิต)
ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 2
18 กันยายน 2564 นายหน้าประกันชีวิต 9.00 น.
9.00 น.
(นายหน้าประกันวินาศภัย)
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
18 กันยายน 2564 นายหน้าประกันวินาศภัย 9.00 น.
13.00 น.
(นายหน้าประกันชีวิต)
ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 2
18 กันยายน 2564 นายหน้าประกันชีวิต 13.00 น.
13.00 น.
(นายหน้าประกันวินาศภัย)
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
18 กันยายน 2564 นายหน้าประกันวินาศภัย 13.00 น.


กำหนดการรับสมัครสอบ
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

สำนักงาน คปภ. เปิดรับสมัครสอบนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย
ในส่วนกลาง จัดสอบที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันรับสมัคร
วันสอบ
17 กันยายน 2564
28 กันยายน 2564
20 กันยายน 2564
29,30 กันยายน 2564

(แผนที่การเดินทาง) (แผนผังอาคารสอบ)


โดยงดการรับสมัครสอบของศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะคลี่คลาย


แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

1) ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง
2) รับการตรวจวัดอุณหภูมิและสแกนแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ ก่อนเข้าห้องสอบ และสแกนออกเมื่อเสร็จสิ้นการสอบทุกครั้ง
3) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการสอบ
4) นั่งสอบตามจุดที่คณะกรรมการกำกับการสอบกำหนดไว้


หมายเหตุ
1) ผู้สมัครสอบต้องติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับ user/password ณ สถานที่สมัครสอบล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ 30 นาที
2) เมื่อกำหนดเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
3) แต่งกายสุภาพ
4) ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ
5) สนง.คปภ. มีที่จอดรถจำกัดไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี่
6) ผู้ที่ทำการสมัครสอบ แล้วไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบตามที่สมัครไว้ ติดต่อกัน 7 ครั้ง จะถูกระงับสิทธิในการสมัครสอบ 3 เดือน นับจากวันที่สมัครสอบล่าสุด

การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
• กรุณายืนยันการสำรองที่นั่งโดยชำระค่าเนียมสมัครสอบรายละ 200 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในวันเดียวกับที่สมัครสอบ มิฉะนั้นสิทธิการสำรองที่นั่งของท่านจะถูกยกเลิกในวันทำการถัดไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครสอบได้ในช่วงเวลาประมาณ 9.00 น.
• ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (200 บาท)
ค่าธรรมเนียมการสอบที่ชำระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (ตามประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การศึกษาวิชาประกันชีวิต และหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การศึกษาวิชาประกันวินาศภัย และหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓)

การขอรับใบอนุญาต
ผู้ที่สอบผ่านแล้ว ต้องเข้ารับการอบรมก่อนยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ดังนี้
1. ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตต้องมีผลการอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต จำนวน 12 ชั่วโมง
2. ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีผลการอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน 12 ชั่วโมง
เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาต ประกอบด้วย
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x 2.5 cm (300x300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 300 บาทจัดทำโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร