สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมัครสอบตัวแทนนายหน้า

ข้อมูลที่เคยสมัคร
สารพันปัญหา
ใบสมัครนายหน้าประกันชีวิต
ใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัย
ผู้มีสิทธิสอบ
กลับหน้าหลัก

กำหนดการรับสมัครสอบ
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ประกาศ

สนง.คปภ.
ได้ขยายสถานที่สอบนายหน้าประกันภัยระบบคอมพิวเตอร์
เพิ่มอีกหนึ่งแห่งที่ สนง.คปภ.เขต 1 (วิภาวดี) และได้ขยายวันเวลา
รับสมัครสอบ/วันสอบ สำหรับการสอบในส่วนกลาง
เริ่ม 21 พฤษภาคม 2555

ปิดหน้าต่างนี้

 
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
สถานที่สอบ
ม.เอเชียอาคเนย์
แผนที่
แผนที่ 2

**สำนักงาน คปภ. เปิดสนามสอบเพิ่มเติม โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป**
ม. ราชภัฏ สวนสุนันทา
แผนที่
  สนง.คปภ.
เชียงใหม่ แผนที่
เชียงราย แผนที่
นครสวรรค์ แผนที่
อุดรธานี แผนที่
นครราชสีมา แผนที่
นครปฐม แผนที่
สุราษฎานี แผนที่
สงขลา แผนที่
ขอนแก่น แผนที่
อุบลราชธานี แผนที่
ตาก แผนที่
สระบุรี แผนที่
วันรับสมัคร/สอบ
เปิดรับสมัครทุกเดือนทางเว็บไซต์
รับสมัครวันที่ สอบวันที่
1-10 11-20
11-20 21-30
21-30 1-10
สอบทุกวันพุธ
หรือตามความเหมาะสม ของสถานที่สอบ

เปิดรับสมัครทุกดือน
รับสมัคร 1-10
รับสมัคร 11-20
รับสมัคร 21-30

สอบ จันทร์/พุธ/ศุกร์ ถัดไป
จำนวน(รอบละ)
20
140
160
10
เวลาสอบ
(วันละ 2 รอบ)
นายหน้าประกันชีวิต (เวลาสอบ 2.30 ช.ม.)
นายหน้าประกันวินาศภัย (เวลาสอบ 3 ช.ม.)
เริ่มสอบรอบเช้า 9.00 น. / เริ่มสอบรอบบ่าย 13.00 น.

หมายเหตุ
1) ผู้สมัครสอบต้องติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับ user/password ณ สถานที่สมัครสอบล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ 10 นาที
2) เมื่อกำหนดเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
3) แต่งกายสุภาพ
4) ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ
5) สนง.คปภ. มีที่จอดรถจำกัดไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี่
6) ผู้ที่ทำการสมัครสอบ แล้วไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบตามที่สมัครไว้ ติดต่อกัน 7 ครั้ง จะถูกระงับสิทธิในการสมัครสอบ 3 เดือน นับจากวันที่สมัครสอบล่าสุด

การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
• กรุณายืนยันการสำรองที่นั่งโดยชำระค่าเนียมสมัครสอบรายละ 200 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในวันเดียวกับที่สมัครสอบ มิฉะนั้นสิทธิการสำรองที่นั่งของท่านจะถูกยกเลิกในวันทำการถัดไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครสอบได้ในช่วงเวลาประมาณ 9.00 น.
• ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (200 บาท)
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (ตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ และระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน และนายหน้าประกันภัย ฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552)

การขอรับใบอนุญาต
เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบด้วย
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x 2.5 cm (300x300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 300 บาทจัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศ