สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมัครสอบตัวแทนนายหน้า

ข้อมูลที่เคยสมัคร
สารพันปัญหา
ใบสมัครนายหน้าประกันชีวิต
ใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัย
ผู้มีสิทธิสอบ
กลับหน้าหลัก

กำหนดการรับสมัครสอบ
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น

 
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
สถานที่สอบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

(แผนที่การเดินทาง)

(แนะนำการเดินทาง)

(แผนผังอาคารสอบ)

สำนักงาน คปภ.

เชียงใหม่ แผนที่
เชียงราย แผนที่
นครสวรรค์ แผนที่
อุดรธานี แผนที่
นครราชสีมา แผนที่
นครปฐม แผนที่
สุราษฎร์ธานี แผนที่
สงขลา แผนที่
ขอนแก่น แผนที่
อุบลราชธานี แผนที่
ตาก (อ.แม่สอด) แผนที่
สระบุรี แผนที่
ชลบุรี แผนที่
หนองคาย แผนที่
ภูเก็ต แผนที่
อุตรดิตถ์ แผนที่
พิษณุโลก แผนที่
อุทัยธานี แผนที่
นครนายก แผนที่
จำนวนรับสมัคร

(รอบละ)

400 ที่นั่ง

5 ถึง 20 ที่นั่ง

ตามความเหมาะสมของสถานที่สอบ
วันสอบ

ตารางสอบ ปี 2566
จัดสอบที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตจันทร์/พุธ/ศุกร์

หรือตามความเหมาะสมของสถานที่สอบ

วันรับสมัคร

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น
ส่วนกลาง
สอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เปิดรับสมัครสอบก่อนวันจัดสอบ 20 วัน
ส่วนภูมิภาค
รับสมัครวันที่ สอบวันที่
1-10 11-20
11-20 21-30
21-30 1-10
เวลาสอบ
รอบ 9.00 น. (สอบนายหน้าประกันวินาศภัย)

รอบ 13.00 น. (สอบนายหน้าประกันชีวิต)

นายหน้าประกันวินาศภัย (เวลาสอบ 3 ชั่วโมง)
นายหน้าประกันชีวิต (เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

เริ่มสอบรอบเช้า 9.00 น.

เริ่มสอบรอบบ่าย 13.00 น.


* สำนักงาน คปภ. อาจเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครที่แจ้งไว้แล้วตามความเหมาะสม

หมายเหตุ
1) ผู้สมัครสอบต้องติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับ user/password ณ สถานที่สมัครสอบล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ 30 นาที
2) เมื่อกำหนดเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
3) แต่งกายสุภาพ
4) ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ
5) สำนักงานน คปภ. รัชดาภิเษก และสำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด มีที่จอดรถจำกัดไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี่
6) ผู้ที่ทำการสมัครสอบ แล้วไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบตามที่สมัครไว้ ติดต่อกัน 7 ครั้ง จะถูกระงับสิทธิในการสมัครสอบ 3 เดือน นับจากวันที่สมัครสอบล่าสุด

การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
• กรุณายืนยันการสำรองที่นั่งโดยชำระค่าเนียมสมัครสอบรายละ 200 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในวันเดียวกับที่สมัครสอบ มิฉะนั้นสิทธิการสำรองที่นั่งของท่านจะถูกยกเลิกในวันถัดไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครสอบได้ในช่วงเวลาประมาณ 9.00 น.
• ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (200 บาท)
• ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลการมีสิทธิเข้าสอบได้ในวันถัดไป ช่วงเวลาประมาณ 9.00 น.
• ค่าธรรมเนียมการสอบที่ชำระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (ตามประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การศึกษาวิชาประกันชีวิต และหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การศึกษาวิชาประกันวินาศภัย และหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓)

การขอรับใบอนุญาต
ผู้ที่สอบผ่านแล้ว ต้องเข้ารับการอบรมก่อนยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ดังนี้
1. ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตต้องมีผลการอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต จำนวน 10 ชั่วโมง
2. ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีผลการอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน 10 ชั่วโมง
เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาต ประกอบด้วย
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x 2.5 cm (300x300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 300 บาท

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

1) ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสอบ
2) ผู้เข้าสอบต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องสอบ

มาตรการคัดกรองในการสอบนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ที่ศูนย์สอบสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย และ สำนักงาน คปภ. จังหวัดตาก

1) ผู้สอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างการสอบ
2) ผู้สอบจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม โดยนำรายงานการฉีดวัคซีน (ทางแอปหมอพร้อม, สำเนาที่แจ้งการฉีดวัคซีน) ส่งให้เจ้าหน้าที่คุมสอบของสำนักงานฯ ตรวจสอบก่อนเข้าสอบ
3) หรือ ผู้สอบนำผลตรวจ (covid-19) แบบ ATK (ให้ถ่ายภาพผลการตรวจพร้อมชื่อ-นามสกุลและวันที่ตรวจก่อนสอบ 1 วัน) ส่งให้ทางเจ้าหน้าที่คุมสอบของสำนักงานฯ ตรวจสอบก่อนเข้าสอบ หรือส่งมาที่ Line ID : @oicregion1
4) ในการเข้าห้องสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทางสำนักงานฯ กำหนดให้เข้าห้องสอบ ดังต่อไปนี้
- รอบเช้า เริ่มเข้าห้องสอบเวลา 8.45 น. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น.
- รอบบ่าย เริ่มเข้าห้องสอบเวลา 12.45 น. เวลาเริ่มสอบ 13.00 น.
ติดต่อสอบถาม สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) โทร. 053 - 112 730 ถึง 2 กด 7 Email : region01@oic.or.th หรือ Line ID : @oicregion1


มาตรการคัดกรองในการสอบนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ที่ศูนย์สอบสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา)

1) ผู้สอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างการสอบ
2) ผู้สอบจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม โดยนำรายงานการฉีดวัคซีน (ทางแอปหมอพร้อม, สำเนาที่แจ้งการฉีดวัคซีน) ส่งให้เจ้าหน้าที่คุมสอบของสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) ตรวจสอบก่อนเข้าสอบ
3) หรือ ผู้สอบนำผลตรวจ (covid-19) แบบ ATK (ให้ถ่ายภาพผลการตรวจพร้อมชื่อ-นามสกุลและวันที่ตรวจก่อนสอบ 1 วัน) ส่งให้ทางเจ้าหน้าที่คุมสอบของสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) ตรวจสอบก่อนเข้าสอบ
4) ในการเข้าห้องสอบที่สำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทางสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) จะกำหนดให้เข้าห้องสอบ ดังต่อไปนี้
- รอบเช้า เริ่มเข้าห้องสอบเวลา 8.45 น. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น.
- รอบบ่าย เริ่มเข้าห้องสอบเวลา 12.45 น. เวลาเริ่มสอบ 13.00 น.
สำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) โทร. 044-247628 email : region04@oic.or.th


มาตรการคัดกรองในการสอบนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ที่ศูนย์สอบสำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม)

1) ผู้สอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างการสอบ
2) ผู้สอบจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม โดยนำรายงานการฉีดวัคซีน (ทางแอปหมอพร้อม, สำเนาที่แจ้งการฉีดวัคซีน) ส่งให้เจ้าหน้าที่คุมสอบของสำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) ตรวจสอบก่อนเข้าสอบ
3) หรือ ผู้สอบนำผลตรวจ (covid-19) แบบ ATK (ให้ถ่ายภาพผลการตรวจพร้อมชื่อ-นามสกุลและวันที่ตรวจก่อนสอบ 1 วัน) ส่งให้ทางเจ้าหน้าที่คุมสอบของสำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) ตรวจสอบก่อนเข้าสอบ
4) ในการเข้าห้องสอบที่สำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทางสำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) จะกำหนดให้เข้าห้องสอบ ดังต่อไปนี้
- รอบเช้า เริ่มเข้าห้องสอบเวลา 8.45 น. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น.
- รอบบ่าย เริ่มเข้าห้องสอบเวลา 12.45 น. เวลาเริ่มสอบ 13.00 น.
สำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) โทร. 034-272760-2 email : region07@oic.or.th


มาตรการคัดกรองในการสอบนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ที่ศูนย์สอบสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี)

1) ผู้สอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างการสอบ
2) ผู้เข้าสอบต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องสอบ
3) ในการเข้าห้องสอบที่สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทางสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) จะกำหนดให้เข้าห้องสอบ ดังต่อไปนี้
- รอบเช้า เริ่มเข้าห้องสอบเวลา 8.50 น. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น.
- รอบบ่าย เริ่มเข้าห้องสอบเวลา 12.50 น. เวลาเริ่มสอบ 13.00 น.
สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) โทร. 077-310466-9 email : region08@oic.or.th


จัดทำโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร