สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมัครสอบตัวแทนนายหน้า

ข้อมูลที่เคยสมัคร
สารพันปัญหา
ใบสมัครนายหน้าประกันชีวิต
ใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัย
ผู้มีสิทธิสอบ
กลับหน้าหลัก
สารพันปัญหา


ประกาศสอบ / ผลสอบ / วิธีการรับสมัครสอบ

1. ขอทราบกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

สอบตัวแทนประกันชีวิต ดูประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่เว็บไซด์ของสมาคมประกันชีวิตไทย www. tlaa.org
สอบตัวแทนประกันวินาศภัย ดูประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่เว็บไซด์ของสมาคมประกันวินาศภัย www.thaigia.com
สอบนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ จะกำหนดไว้ทั้งปีเพื่อให้ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบได้ตามความสะดวก เป็นการสอบระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ของสำนักงาน คปภ. www.oic.or.th เข้าไปที่เมนู "ข้อมูลสำหรับคนกลางประกันภัย" คลิ๊กเลือก "ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย" เลือก "สมัครสอบนายหน้าระบบคอมพิวเตอร์"

2. สมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบนายหน้าแล้วขอเลื่อนวันสอบได้หรือไม่

การสมัครสอบจะประกาศกำหนดไว้ล่วงหน้า และที่นั่งจำนวนจำกัด หากไม่สามารถมาสอบในวันที่เลือกไว้ถือว่าขาดสอบ ต้องสมัครสอบใหม่ โดยเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบที่ผู้สมัครสอบสะดวก

3. มีการรับสมัครสอบนายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย ที่สอบโดยระบบคอมพิวเตอร์ที่สำนักงาน คปภ.หรือไม่

การรับสมัครสอบนายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย เป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครสอบที่ไม่ต้องเสียเวลา/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบผ่านเว็บไซด์ของสำนักงาน คปภ. และชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และเดินทางมาสอบในวัน เวลา และสถานที่ที่เลือกไว้

4. สอบถามผลสอบ

• ผลสอบตัวแทนประกันชีวิต ตรวจสอบได้ที่เว็บไซด์สมาคมประกันชีวิตไทย www. tlaa.org บริษัทที่สมัครสอบ หรือที่สถาบันประกันภัยไทย
• ผลสอบตัวแทนประกันวินาศภัย ตรวจสอบได้ที่เว็บไซด์สมาคมประกันวินาศภัย www.thaigia.com หรือที่บริษัทที่สมัครสอบ
• ผลสอบนายหน้าประกันชีวิต หรือ นายหน้าประกันวินาศภัย ตรวจสอบได้ที่เว็บไซด์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) www.oic.or.th โดยเข้าไปที่เมนู "ข้อมูลสำหรับคนกลางประกันภัย" คลิ๊กเลือก "ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย" เลือกประเภทที่สมัครสอบภายใต้หัวข้อ "ตรวจผลการสอบ"5. สอบระบบคอมพิวเตอร์ทราบผลการสอบทันทีที่สอบเสร็จหรือไม่

ระบบการสอบจะประมวลผลทันทีที่ผู้สมัครสอบคลิ๊กส่งข้อสอบ และแจ้งคะแนนการสอบให้ทราบด้วย จึงทราบผลว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่าน

6. การสอบนายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย หาหนังสืออ่านได้ที่ไหน และมีวิชาอะไรบ้าง

การสอบกำหนดโดยประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ และระเบียบการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 สำหรับหัวข้อวิชาที่จะต้องสอบประกอบด้วย

นายหน้าประกันชีวิต

นายหน้าประกันวินาศภัย

1. จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันชีวิต 10 ข้อ

1. จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันวินาศภัย 10 ข้อ

2. หลักการประกันชีวิต 50 ข้อ

2. หลักการประกันวินาศภัย 70 ข้อ

3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ

3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ

4. พรบ.ประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ

4. พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ


เกณฑ์ในการสอบผ่าน จรรยาบรรณฯ 70% วิชาที่ 2-4 รวมกัน 60%


7. อยากสอบเป็นตัวแทนทำอย่างไร

ตัวแทนต้องสังกัดบริษัทประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย สำหรับการสอบนั้นสามารถดำเนินการดังนี้
• สอบตัวแทนแทนประกันชีวิต สมัครสอบได้ที่สมาคมประกันชีวิตไทย หรือบริษัทที่ต้องการเป็นตัวแทนเพื่อให้บริษัทส่งสอบ
• สอบตัวแทนประกันวินาศภัย สมัครสอบได้ที่สมาคมประกันวินาศภัยภัย หรือบริษัทที่ต้องการเป็นตัวแทนเพื่อให้บริษัทส่งสอบ

8. ระยะเวลาในการประกาศผลการสอบนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

สอบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสอบจะประมวลผลทันทีที่ผู้สมัครสอบคลิ๊กส่งข้อสอบ และแจ้งคะแนนการสอบให้ทราบด้วย จึงทราบผลว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่าน

9. สอบผ่านและมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตแล้ว จะสมัครสอบนายหน้าประกันชีวิตได้หรือไม่

สามารถสมัครสอบนายหน้าประกันชีวิตได้ หากสอบผ่านและประสงค์จะเป็นนายหน้าประกันชีวิต ขณะยื่นคำขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งคืนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เพราะกฎหมายกำหนดว่าเป็นได้อย่างใดอย่างหนึ่ง (กรณีประกันวินาศภัยก็เช่นเดียวกัน)

10. สมัครสอบนายหน้าทางเว็บของ คปภ. ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยแล้วไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

อาจเป็นไปได้หลายกรณี เช่น สำนักงาน คปภ.ยังไม่ได้รับข้อมูลการชำระเงินจากธนาคาร ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้สมัครสอบรีบติดต่อสำนักงาน คปภ. กลุ่มนโยบายช่องทางการจำหน่าย ที่ e-mail : boontump@oic.or.th เพื่อตรวจสอบรายละเอียดต่อไป

11. มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยแล้ว ต่อมามีความสนใจธุรกิจประกันชีวิตจะสามารถสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตด้วยได้หรือไม่
สามารถสอบและขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตได้


การขอรับ / ต่ออายุใบอนุญาต

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต (วินาศภัย)
ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย
1. บรรลุนิติภาวะ 1. บรรลุนิติภาวะ
2. มีภูมิลำเนาในประเทศไทย 2. มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
3. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 3. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6. - ไม่เป็นนายหน้าประกันชีวิต (กรณีขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต)
- ไม่เป็นตัวแทนประกันชีวิต (กรณีขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต)
6. - ไม่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (กรณีขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย)
- ไม่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (กรณีขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย)
7. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 7. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
8. ได้รับการศึกษาวิชาการประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาที่นายทะเบียนประกาศกำหนดหรือสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตได้ตามหลักสูตรที่นายทะเบียนประกาศกำหนด 8. ได้รับการศึกษาวิชาการประกันวินาศภัยจากสถาบันการศึกษาที่นายทะเบียนประกาศกำหนดหรือสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ตามหลักสูตรที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
9. ผ่านการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตามประกาศสำนักงาน คปภ. (เฉพาะขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต) 9. ผ่านการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตามประกาศสำนักงาน คปภ. (เฉพาะขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย)

2. สอบผ่านแล้วต้องทำอย่างไร
ตัวแทนประกันชีวิต หรือตัวแทนประกันวินาศภัย หากสอบผ่านแล้วต้องติดต่อบริษัทที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนด้วยเพื่อให้บริษัทยื่นขอรับใบอนุญาตให้ เนื่องจากในการขอรับใบอนุญาตจะต้องมีหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทรับเป็นตัวแทน
หมายเหตุ ในการขอรับใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตด้วย
นายหน้าประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันวินาศภัย สอบผ่านแล้วสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ที่สำนักงาน คปภ. (ตรงข้ามศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก) สำนักงาน คปภ.เขต 2 (ท่าพระ) สำนักงาน คปภ.เขต 3 (บางนา) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดทุกจังหวัด

3. เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย
ผู้สอบผ่านสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตโดยเตรียมเอกสารดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาต 300 บาท (ใช้ระยะเวลา 15 นาที)
หมายเหตุ สงวนสิทธิเฉพาะผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีคุณสมบัติ/เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

4. สอบผ่านแล้วทำไมยังไม่ได้รับใบอนุญาต
เมื่อผู้สมัครสอบได้สอบผ่านแล้วจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามประเภทที่สอบผ่าน โดยเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด เมื่อสำนักงาน คปภ.ตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสารหลักฐานประกอบคำขอเรียบร้อยแล้ว และหากคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ผู้ขอรับต้องชำระค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาต 300 บาท ก็จะได้รับใบอนุญาต
หากยังไม่ได้รับใบอนุญาตอาจะเป็นไปได้หลายกรณี เช่น ยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านบริษัท บริษัทยังไม่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตกับสำนักงาน คปภ. เอกสารไม่ครบ คุณสมบัติไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

5. ความแตกต่างระหว่างตัวแทนกับนายหน้า
"ตัวแทนประกันชีวิต (วินาศภัย)" คือ ผู้ที่ทำหน้าที่แทนบริษัทประกันชีวิต (วินาศภัย) ที่ตนสังกัดอยู่ในการนำเสนอขายสินค้า (กรมธรรม์) ของบริษัทแก่ประชาชนทั่วไป ประเด็นสำคัญคือ ตัวแทนประกันชีวิต (วินาศภัย) ต้องมีสังกัดที่แน่นอนว่า เป็นตัวแทนประกันชีวิต (วินาศภัย) ของบริษัทประกันชีวิต (วินาศภัย) ใด อาจเป็นมากกว่าหนึ่งบริษัทได้ ถ้าได้รับความยินยอมจากบริษัทแรก
"นายหน้าประกันชีวิต (วินาศภัย)" คือ คนกลางอิสระ ไม่สังกัดบริษัทประกันชีวิต (วินาศภัย) ใด ทำหน้าที่แทนประชาชนที่ต้องการซื้อประกันภัย เลือกบริษัทที่มีสินค้า (กรมธรรม์) ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ดังนั้น จึงสามารถส่งงานให้บริษัทใดก็ได้ สำหรับค่าตอบแทนที่ได้รับ ทั้งตัวแทนประกันชีวิต (วินาศภัย) และนายหน้าประกันชีวิต (วินาศภัย) จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทประกันชีวิต (วินาศภัย) ตามจำนวนที่นายทะเบียนประกาศกำหนดไว้ในแต่ละประเภทของการประกันภัยซึ่งไม่เท่ากัน และนายหน้าประกันชีวิต (วินาศภัย) มี 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทนิติบุคคล

6. เป็นตัวแทนของบริษัท A แต่ต้องการลาออกและไปเป็นตัวแทนบริษัท B ทำได้ไหม
สามารถทำได้ โดยต้องลาออกจากบริษัท A ก่อน แล้วติดต่อบริษัท B เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่ภายใต้สังกัดบริษัท B

7. ตัวแทนประกันชีวิต หรือ ตัวแทนประกันวินาศภัย สามารถมีใบอนุญาต 2 ใบ (คนละบริษัท) ได้หรือไม่
ตัวแทนประกันชีวิต หรือ ตัวแทนประกันวินาศภัย สามารถมีใบอนุญาต 2 ใบ (คนละบริษัท) ได้ และในการขอรับใบอนุญาตใบที่ 2 จะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมของบริษัทแรก (ยินยอมให้เป็นตัวแทนบริษัทอื่น) และมีหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทที่ 2 (ต้องการรับเป็นตัวแทนในสังกัด)

8. ความแตกต่างระหว่างนายหน้าประกันวินาศภัยแบบตรง และแบบประกันภัยต่อ
นายหน้าประกันวินาศภัยมี 2 ประเภท คือ นายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง คือ จัดให้ผู้เอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย เช่น การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น ส่วนนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทจัดให้มีการประกันภัยต่อ คือ นายหน้าที่จัดทำสัญญาประกันภัยต่อกระจายการเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยกับผู้รับประกันภัยด้วยกันเอง เนื่องจากความสามารถในการรับเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทมีจำนวนจำกัด จึงกระจายภัยที่เหลือให้กับผู้รับประกันภัยอื่น ๆ ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer)

9. อายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต ประกันวินาศภัย
ใบอนุญาตที่ออกครั้งแรก มีอายุ 1 ปี ยกตัวอย่างเช่น ใบอนุญาตออกเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2553 จะหมดอายุวันที่ 1 มกราคม 2554 ค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาต 300 บาท
ต่ออายุใบอนุญาต สามารถต่อล่วงหน้า 2 เดือนก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
ต่อครั้งที่ 1 มีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 200 บาท
ต่อครั้งที่ 2 มีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 200 บาท
ต่อครั้งที่ 3 และครั้งต่อ ๆ ไป มีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 800 บาท
หมายเหตุ บนหน้าบัตรใบอนุญาต จะมีข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ภาพถ่าย ของผู้ถือใบอนุญาต หมายเลขประจำตัวประชาชน เลขที่ใบอนุญาต วันที่ออกใบอนุญาต วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ

10. ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้หรือไม่
ใบอนุญาตหมดอายุแล้วไม่สามารถต่ออายุได้ แต่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่ได้โดยไม่ต้องสอบ

11. สอบนายหน้าประกันชีวิต (วินาศภัย) ผ่านแล้ว มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต (วินาศภัย)
อยู่ก่อนสามารถขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต (วินาศภัย) ได้หรือไม่
มาตรา 72 พรบ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดว่า "บุคคลธรรมดาซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตต้องไม่เป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทใด...."
มาตรา 67 พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันวินาศภัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดว่า "บุคคลธรรมดาซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องไม่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทใด...."
ดังนั้น หากสอบผ่านและจะยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต จะต้องคืนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และหากจะยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องคืนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

12. การต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต (วินาศภัย)
ต่ออายุใบอนุญาตได้ล่วงหน้า 2 เดือนก่อนใบอนุญาตหมดอายุ (วันหมดอายุดูในใบอนุญาต) เอกสารในการต่ออายุประกอบด้วย 1. คำขอต่ออายุใบอนุญาต (ตามประเภทที่ขอต่ออายุ) 2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (เฉพาะกรณีย้ายที่อยู่ที่เคยแจ้งกับสำนักงาน คปภ.) 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตได้ที่ สำนักงาน คปภ. (ตรงข้ามศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก) หรือ สำนักงาน คปภ.เขต 2 (ท่าพระ) สำนักงาน คปภ.เขต 3 (บางนา) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดทุกจังหวัด

13. โค๊ดของตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต (วินาศภัย)
โค๊ดของตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต (วินาศภัย) ต้องตรวจสอบกับบริษัทที่ตัวแทนหรือนายหน้าส่งงานด้วย

14. จะดาวโหลดแบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ เช่น คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต ฯลฯ ได้อย่างไร
สำนักงาน คปภ.ได้ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสงค์จะขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาต โดยได้นำแบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ ขึ้นเว็บไซด์ของสำนักงาน คปภ. www.oic.or.th โดยดาวโหลดแบบฟอร์มคำขอได้ที่ "ข้อมูลสำหรับคนกลางประกันภัย" คลิ๊กเลือก "แบบฟอร์มคำขอ"

สมัครอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาต

1. สถานที่อบรม
การสมัครอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ.เป็นผู้จัดสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th โดยเข้าไปที่เมนู "ข้อมูลสำหรับคนกลางประกันภัย" คลิ๊กเลือก "ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย" ภายใต้หัวข้อ "สมัครอบรมตัวแทนนายหน้าออนไลน์" หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง โทร. 02-5153999 ต่อ 1613 , 3609 , 3608

ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต (วินาศภัย) ที่มีใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภท (ชีวิตและวินาศภัย) สมัครอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 4 เป็นต้นไปกับสำนักงาน คปภ.จะได้หนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมทั้ง 2 ประเภท และสามารถนำมาใช้ประกอบในการต่ออายุใบอนุญาตได้ทั้ง 2 ประเภท

2. การอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต / ตัวแทนประกันวินาศภัย

สำนักงาน คปภ.ได้ให้ความเห็นชอบบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สถาบันประกันภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย บริษัท ที อาร์ เทรนนิ่ง ฯลฯ เป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาต หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีแผนการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ไม่เหมือนกัน เพื่อรองรับปริมาณผู้สมัครอบรมและกระจายสถานที่อบรมให้ทั่วถึง ดังนั้น หากจะอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต /ตัวแทนประกันวินาศภัย อาจจะสมัครอบรมกับบริษัทที่จะยื่นขอรับใบอนุญาต หรืออบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตก็สามารถดูแผนการอบรมทั้งหมดได้ที่เว็บไซด์สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th โดยเข้าไปที่เมนู "ข้อมูลสำหรับคนกลางประกันภัย" คลิ๊กเลือก "ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย" ภายใต้หัวข้อ "รายชื่อหน่วยงานที่อบรมและแผนการอบรม"


จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาระบบใบอณุญาต และ ฝ่ายระบบข้อสนเทศ