สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมัครอบรมตัวแทน/นายหน้าประกันภัยฝ่ายพัฒนาบุคลากรประกันภัย 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
สำนักงาน คปภ. เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์. 02-515-3999 ต่อ 3605, 3609, 3616, 1613
โทรสาร. 02-515-5235