ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

สำหรับผู้มีสิทธิสอบที่ได้รับผลกระทบจากการงดสอบในเดือนมีนาคม 2563รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

วันที่สอบ
เวลาสอบ
รายชื่อ
   15 กรกฎาคม 2563   
   7.00 น.   
รายชื่อ
   15 กรกฎาคม 2563   
   10.00 น.   
รายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

วันที่สอบ
เวลาสอบ
รายชื่อ
   15 กรกฎาคม 2563   
   13.00 น.   
รายชื่อ
   15 กรกฎาคม 2563   
   15.30 น.   
รายชื่อ