ระบบตรวจสอบสิทธิพนักงานและบุคคลในครอบครัว(คู่สมรสและบุตร) สำนักงาน คปภ.ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
          ระบบตรวจสอบสิทธิพนักงานและบุคคลในครอบครัว(คู่สมรสและบุตร) สำนักงาน คปภ. จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่โรงพยาบาล ใช้ในการตรวจสอบสิทธิืพนักงาน คปภ. และบุคคลในครอบครัว(คู่สมรสและบุตร)

           หากพบปัญหาในการใช้งานระบบ โปรดติดต่อ ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย     it@oic.or.th