1. กรณีบริษัทประกันภัย พิมพ์ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม "Submit" เพื่อเข้าสู่โปรแกรมการรายงาน
    ข้อมูลหนังสือรับรอง ร.ย. 03 และกดปุ่ม "Reset" เมื่อต้องการยกเลิกข้อความเดิม
 
แจ้งปัญหา/ปรึกษา เกี่ยวกับการประกันตัวผู้ขับขี่
ติดต่อ ส่วนกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ 1186 ต่อ 4209,4210, 4211, 4212