กลับหน้าจอหลัก

ตรวจสอบการคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ (รายคัน)   

เลือกประเภทกรมธรรม์  (พิกัดอัตราเบี้ยฉบับปรับปรุง เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2548)
กรมธรรม์ประเภทที่ 1 กรมธรรม์ประเภทที่ 2 กรมธรรม์ประเภทที่ 3

     

 ระหว่างวันที่       ถึงวันที่         

ทำกรมธรรม์ปีแรก

ต่ออายุกรมธรรม์ในปีต่อไป

รายละเอียดของรถยนต์ และผู้ขับขี่

 รหัสรถยนต์:   
 ขนาดรถยนต์:

  ปีค.ศ.ที่จดทะเบียนรถยนต์:     (คันที่เอาประกันภัย)

  ปีพ.ศ.ที่ยื่นคำขอเอากรมธรรม์ประกันภัย:  
ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่   
ระบุชื่อผู้ขับขี่
ปีพ.ศ.เกิดของผู้ขับขี่คนที่ 1:
ปีพ.ศ.เกิดของผู้ขับขี่คนที่ 2:
 กลุ่มรถยนต์: (*เฉพาะรหัสรถ 110, 120)
มีอุปกรณ์พิเศษ (*เฉพาะรหัสรถ 320, 340, 520, 540)

จำนวนเงินเอาประกันภัย

 1.  คุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (TPBI)  จำนวน: บาท/คน
 จำนวน: บาท/ครั้ง
 2.  คุ้มครองความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (TPPD)  จำนวน:   บาท/ครั้ง
 3.

 คุ้มครองความรับผิดชอบต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ (OD)

 จำนวน: บาท

 4.

 คุ้มครองความรับผิดชอบต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์  จำนวน: บาท
  หมายเหตุ:
  • สำหรับการระบุจำนวนเงินเอาประกันภัยนั้น ส่วนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 สตางค์ จะไม่นำมาคิดเบี้ยประกันภัย(ปัดทิ้ง)

เอกสารแนบท้าย คุ้มครองเพิ่ม

ความคุ้มครองตาม ร.ย.01 : การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร (ตามข้อ1, 2, 3)

 สำหรับ ผู้ขับขี่ 1 คน  จำนวนเงินเอาประกันภัย: บาท
 และ ผู้โดยสาร: คน  จำนวนเงินเอาประกันภัย: บาท/คน
ทุพพลภาพชั่วคราว (ตามข้อที่ 4)
 สำหรับ ผู้ขับขี่ 1 คน  จำนวนเงินเอาประกันภัย: บาท/คน/สัปดาห์
 และ ผู้โดยสาร: คน  จำนวนเงินเอาประกันภัย: บาท/คน/สัปดาห์

ความคุ้มครองตาม ร.ย.02 : การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
 สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรวม: คน  จำนวนเงินเอาประกันภัย:  บาท/คน 

ความคุ้มครองตาม ร.ย.03 : การประกันตัวผู้ขับขี่
 จำนวนเงินเอาประกันภัย: บาท/ครั้ง

ความเสียหายส่วนแรก โดยสมัครใจ

 สำหรับความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย (OD)  จำนวน: บาท/ครั้ง
 สำหรับความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (TPPD)  จำนวน: บาท/ครั้ง

เบี้ยคุ้มครองหลัก
 เบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก  เบี้ยที่บริษัทคิด  :    

เบี้ยเอกสารแนบท้าย รย01,รย02,รย03
  เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย                                   

ส่วนลด/ส่วนเพิ่ม

  ส่วนลดความเสียหายส่วนแรก                           
  ส่วนลดกลุ่ม               
  ส่วนลดประวัติดี              
  ส่วนเพิ่มประวัติ              
  ส่วนลดอื่นๆ              
 %อากร                  %ภาษี                                      

            

 

   
กลับหน้าจอหลัก