วิธีการคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์
การประกันภัยรถยนต์








วิธีการคำนวณเบี้ยประกันภัย
ขั้นที่ 1 	พิจารณาประเภทรถยนต์ และประเภทกรมธรรม์ของรถยนต์คันที่ขอเอาประกันภัย นำเบี้ย
	ประกันภัยพื้นฐานของรถยนต์คันที่ขอเอาประกันภัยตามตารางที่ 1 คูณกับ อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความ
	เสี่ยงภัย(ทุกรายการ)ตามตารางที่ 2 คูณกับ อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุ้มครองตามตารางที่ 3 บวกกับ 
	อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มการประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย(ถ้ามี)ตามตารางที่ 4 ลบด้วย ส่วนลดเบี้ยประ
	กันภัยสำหรับความเสียหายส่วนแรกโดยสมัครใจ ผลลัพธ์คือเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์คันที่ขอเอาประกันภัย
ขั้นที่ 2  	สำหรับผู้เอาประกันภัยรายที่ต่ออายุสัญญา หรือผู้เอาประกันภัยกลุ่มให้คำนวณเบี้ยประกันภัย
	ต่อจากขั้นที่ 1 ดังนี้
	กรณีต่ออายุประกันภัยน้อยกว่า 3 คัน คำนวณเบี้ยประกันภัยโดยนำผลลัพธ์เบี้ยประกันภัยของ        
	แต่ละคัน ลบด้วย ส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี(ถ้ามี) หรือ บวกด้วย ส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี(ถ้ามี)
	กรณีประกันภัยกลุ่ม คำนวณเบี้ยประกันภัยโดยนำเบี้ยประกันภัยของแต่ละคัน ลบด้วย ส่วนลด
	การประกันภัยกลุ่ม
	กรณีต่ออายุประกันภัยกลุ่ม  คำนวณเบี้ยประกันภัยโดยนำผลลัพธ์เบี้ยประกันภัยของแต่ละคัน  
	ลบด้วย  ส่วนลดการประกันภัยกลุ่ม   รวมผลลัพธ์เบี้ยประกันภัยของทุกคันหลังหักส่วนลดการประกันภัยกลุ่ม 
	นำมาคำนวณส่วนลดประวัติความเสียหายของกลุ่มแล้วนำไปเฉลี่ยลดจากเบี้ยประกันภัยแต่ละคัน

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ยประกันภัย นาย ก. ต้องการทำประกันภัยรถเก๋ง กลุ่มที่ 4 ขนาดเครื่องยนต์ 1,600 ซี.ซี. เป็นกรมธรรม์แบบ ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้แก่ นาย ก. อายุ 26 ปี และนาย ข. อายุ 19 ปี ลักษณะการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล วันที่ จดทะเบียนรถยนต์ 1 กุมภาพันธ์ 2541 ต้องการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ในปีที่ 2 โดยในปีที่ ผ่านมาไม่มีการเรียกร้องให้บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทน รายละเอียดที่ขอทำประกันภัยมีดังนี้ - ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก จำนวน 300,000 บาท/คน และ 10,000,000 บาท/ครั้ง - ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จำนวน 400,000 บาท/ครั้ง - ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ จำนวน 400,000 บาท - ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ จำนวน 400,000 บาท - ความคุ้มครองตาม ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ตามข้อ 1 2 และ 3 สำหรับ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรวม 7 คน จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท/คน - ความคุ้มครองตาม ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรวม 7 คน จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท/คน - ความคุ้มครองตาม ร.ย.03 การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท - ความเสียหายส่วนแรกโดยสมัครใจ สำหรับความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอา ประกันภัย 5,000 บาท สำหรับความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 5,000 บาท - วันที่ยื่นขอเอาประกันภัย 31 สิงหาคม 2542
วิธีการคำนวณ
ความคุ้มครอง เบี้ยประกันภัยที่บริษัทเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ เบี้ยประกันภัยขั้นสูง
 ขั้นที่ 1
 เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน 7,500 8,500
 คูณ ลักษณะการใช้รถยนต์ 100% 100%
 คูณ ขนาดเครื่องยนต์ 98% 98%
 คูณ อายุผู้ขับขี่ 95% 95%
 คูณ กลุ่มรถยนต์ 105% 105%
 คูณ อายุรถยนต์ 105% 105%
 คูณ จำนวนเงินเอาประกันภัยตัวรถ 193% 193%
 คูณ คุ้มครองชีวิต ร่างกายและ  อนามัยของบุคคลภายนอก/คน 1.015 1.015
 คูณ คุ้มครองชีวิต ร่างกายและ  อนามัยของบุคคลภายนอก/ครั้ง 1.000 1.000
 คูณ คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1.010 1.010
ผลลัพธ์ 15,231 17,262
 บวก ร.ย.01 600 600
 บวก ร.ย.02 84 84
 บวก ร.ย.03 500 500
ผลลัพธ์ 16,415 18,446
 ขั้นที่ 2
 ลบ ค่าเสียหายส่วนแรกโดยสมัครใจ 5,500 5,500
ผลลัพธ์ 10,915 12,946
 ขั้นที่ 3
 ลบ ส่วนลดเบี้ยประวัติดี (20%) 2,183 2,589
ผลลัพธ์ 8,732 10,357

บริษัทสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยได้ตั้งแต่ จำนวน 8,732 บาท ถึง 10,357 บาท (ไม่รวมภาษีและอากร) บริษัทสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยได้ตั้งแต่ จำนวน 9,381 บาท ถึง 11,126 บาท (รวมภาษีและอากร)