|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|thai|
คำศัพท์ประกันชีวิต
BLACKOUT PERIOD
BLOCK SYSTEM
BLOOD RELATIVE CLAUSE
BODILY INJURY
BONUS
BONUS ALLOCATION
BONUS DECLARATION
BONUS LOADING
BONUS RESERVE
BOOK INTEREST
BOOK VALUE
BUSINESS INSURANCE; PARTNERSHIP INSURANCE; CORPORATION INSURANCE
BLACKOUT PERIOD ช่วงเวลาปลอดประโยชน์
- ระยะเวลาที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการประกันสังคม กล่าวคือ เมื่อหัวหน้าครอบครัวถึงแก่กรรม คู่สมรสจะได้รับเงินช่วยเหลือจากการประกันสังคมจนกระทั่งบุตรคนสุดท้ายอายุครบ 18 ปี หลังจากนั้นจะไม่ได้รับผลประโยชน์ไปจนกว่าคู่สมรสจะอายุครบ 60 ปี ช่วงเวลาที่ไม่ได้รับประโยชน์นั้นเป็ยช่วงเวลาปลอดประโยชน์
***
BLOCK SYSTEM ระบบเขต
- โดยทั่วไปในการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม จะมีการแบ่งเขตให้ตัวแทนหาลูกค้า และเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นเขตๆ ไม่ก้าวก่ายกัน
***
BLOOD RELATIVE CLAUSE ข้อกำหนดญาติทางสายเลือด
- ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งกำหนดว่า ความรับผิดตามกรมธรรม์ของผู้รับประกันชีวิตจะหมดไปเมื่อได้จ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่สามีหรือภรรยา หรือญาติร่วมสายโลหิต หรือญาติที่เกี่ยวพันโดยการสมรสของผู้เอาประกันชีวิต
***
BODILY INJURY การบาดเจ็บทางร่างกาย
- การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นต่อบุคคลหรือต่อร่างกาย (ดู personal injury ประกอบ)
***
BONUS เงินปันผล
- มีความหมายเหมือน dividend แต่คำ bonus นิยมใช้กันในยุโรป
***
BONUS ALLOCATION การจัดสรรเงินปันผล
- มีความหมายเหมือน allotment of bonus
***
BONUS DECLARATION การประกาศเงินปันผล
- การประกาศอัตราเงินปันผลที่ผู้รับประกันชีวิตจะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทต่างๆ
***
BONUS LOADING ส่วนบวกเพิ่มเงินปันผล
- จำนวนเงินที่บวกเพิ่มเข้าไปในเบี้ยประกันภัยสุทธิ เพื่อจะให้มีเงินสำหรับการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ที่ถือกรมธรรม์ประเภทแบ่งผลกำไร
***
BONUS RESERVE เงินสำรองเงินปันผล
- เงินสำรองที่ผู้รับประกันชีวิตเก็บไว้เพื่อที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ในวันข้างหน้า
***
BOOK INTEREST ผลประโยชน์ตามบัญชี
- ผลประโยชน์ที่ตัวแทนประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมมีสิทธิ์จะได้รับจากการเก็บเบี้ยประกันภัย จากผู้เอาประกันภัยที่มีชื่ออยู่ในบัญชีเก็บเบี้ยประกันภัยของตน
***
BOOK VALUE มูลค่าตามบัญชี
- มูลค่าของสินทรัพย์ที่บันทึกไว้ในบัญชีของเจ้าของสินทรัพย์นั้น
***
BUSINESS INSURANCE; PARTNERSHIP INSURANCE; CORPORATION INSURANCE
การประกันชีวิตเพื่อธุรกิจ
- การเอาประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองธุรกิจหรืออาชีพ สำหรับความเสียหายทางการเงินอันเนื่องมาจากการถึงแก่กรรมของบุคคลสำคัญหรือหุ้นส่วนในธุรกิจหรืออาชีพ
***
[หน้าที่แล้ว][หน้าต่อไป]
|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|thai|