|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|thai|
คำศัพท์ประกันชีวิต
CAPITAL SUM
CASH BONUS
CASH OPTION
CASH REFUND ANNUITY
CASH SURRENDER VALUE; SURRENDER VALUE
CASH VALUE
CEASING AGE
CERTIFICATE
CHARTERED LIFE UNDERWRITER(C.L.U.)
CHILD'S DEFERRED ASSURANCE
CHOSE IN ACTION
CLEAN-UP FUND; FINAL EXPENSES FUND
COLLATERAL ASSIGNMENT
COLLECTING BOOK
COLLECTOR
COMBINATION COMPANY
COMMISSION
COMMISSIONERS' 1941 STANDARD ORDINARY TABLE
COMMISSIONERS' 1958 STANDARD ORDINARY TABLE
COMPOUND REVERSIONARY BONUS
CONCEALMENT
CONSIDERATION
CONSTANT PREMIUM
CONTINGENCY FUND
CONTINGENCY RESERVE
CONTINGENT ASSURANCE
CONTINGENT BENEFICIARY
CONTINGENT BONUS
CONTINGENT DEBT
CONTINGENT SURVIVORSHIP ASSURANCE
CONTINUATION OPTION
CONVERTIBLE TERM ASSURANCE
COOLING-OFF PERIOD
COST OF INSURANCE
COUNTER LIFE
COUPON POLICY
CREDIT LIFE ASSURANCE
CREDITOR LIFE INSURANCE
CROSS PURCHASE AGREEMENT
CAPITAL SUM จำนวนเงินก้อน
- จำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตเมื่อมีการเรียกร้องตามสัญญา
***
CASH BONUS เงินปันผลเงินสด
- เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่จ่ายเป็นเงินสด ซึ่งต่างจากเงินปันผลเพิ่มพูน ( ดู reversionary bonus)
***
CASH OPTION สิทธิเลือกเงินสด
- สิทธิที่จะเลือกรับเงินสดแทนผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น
***
CASH REFUND ANNUITY เงินรายปีชนิดจ่ายคืนเงินสด
- การจ่ายเงินรายปีที่มีเงื่อนไขว่า จะจ่ายเงินส่วนที่ยังจ่ายไม่ครบให้แก่ผู้รับประโยชน์เป็นเงินก้อน หากผู้รับเงินรายปีถึงแก่กรรมก่อนรับเงินรายปีครบจำนวนที่ผู้รับประกันภัยสัญญาจะจ่าย
***
CASH SURRENDER VALUE; SURRENDER VALUE
มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต
- ดู cash value
***
CASH VALUE มูลค่าเงินสด
- เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ส่งเบี้ยประกันภัยเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปตั้งแต่ 2 หรือ 3 ปี ขึ้นไป กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนั้นจะเกิดมูลค่าขึ้นมูลค่านี้เรียกว่า มูลค่าเงินสด ซึ่งถ้าผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาก่อนสัญญาถึงกำหนด ผู้รับประกันภัยจะจ่ายมูลค่าเงินสดคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เงินที่จ่ายคืนนี้เรียกว่า มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต (cash surrender value หรือ surrender value)
***
CEASING AGE อายุสิ้นเกณฑ์
- อายุที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันสุขภาพหรือสัญญาประกันอุบัติเหตุ ซึ่งแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตว่า เมื่อถึงอายุนั้นความคุ้มครองจะสิ้นสุดลง
***
CERTIFICATE ใบรับรอง
- ใบสำคัญที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตประเภทกลุ่มแต่ละคนถือไว้เป็นหลักฐานแทนกรมธรรม์
***
CHARTERED LIFE UNDERWRITER(C.L.U.)
วุฒิบัตรซีแอลยู
- วุฒิบัตรที่ American College of Life Underwriters มอบให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติและผ่านการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตตามมาตรฐานกำหนด
***
CHILD'S DEFERRED ASSURANCE
การประกันชีวิตผู้เยาว์เลื่อนกำหนด
- การประกันชีวิตผู้เยาว์โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เยาว์ถึงแก่กรรมเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นต้นไป
***
CHOSE IN ACTION สิทธิประโยชน์อนาคต
- ทรัพยสิน์ที่จะได้รับในอนาคต ซึ่งเป็นสิทธิที่จะได้รับตามกฎหมาย เช่น ผลประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
***
CLEAN-UP FUND; FINAL EXPENSES FUND
ทุนสำรองสุดท้าย
- เงินที่ต้องสำรองไว้ใช้จ่ายเมื่อเสียชีวิต เช่น ค่ารักษาพยาบาล และค่าทำศพ
***
COLLATERAL ASSIGNMENT การโอนสิทธิบางส่วน
- การมอบโอนสิทธิบางส่วนในกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่เจ้าหนี้ เพื่อเป็นหลักค้ำประกันหนี้ เมื่อผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรม เจ้าหนี้จะมีสิทธิรับประโยชน์ตามจำนวนที่ลูกหนี้ติดค้างอยู่ ส่วนที่เหลือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจะเป็นผู้รับ
***
COLLECTING BOOK สมุดเก็บเบี้ยประกันภัย
- สมุดบันทึกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเก็บเบี้ยประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมของตัวแทนประกันชีวิต
***
COLLECTOR ผู้เก็บเงิน
- พนักงานเก็บเงินหรือตัวแทนประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยมอบหมายให้ทำหน้าที่เก็บเบี้ยประกันภัย
***
COMBINATION COMPANY บริษัทประกันชีวิตแบบรวม
- บริษัทประกันชีวิตที่รับประกันชีวิตทั้งประเภทสามัญ และประเภทอุตสาหะ
***
COMMISSION ค่าบำเหน็จ
- เงินตอบแทนให้แก่ตัวแทน หรือนายหน้าสำหรับเป็นค่าบริการ เช่น การจัดให้มีการประกันภัย
***
COMMISSIONERS' 1941 STANDARD ORDINARY TABLE
ตารางมรณวิสัย ซีเอสโอ 1941
- ตารางมรณวิสัยประเภทสามัญมาตรฐาน ซึ่งจัดทำขึ้นตามประสบการณ์ของบริษัทประกันชีวิตในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ ค.ศ. 1930-1954 ตารางนี้ประกาศใช้เมื่อ ค.ศ. 1941 เป็นตารางมรณวิสัยซึ่งเป็นที่ยอมรับในการใช้ในการคำนวณหาเบี้ยประกันภัยประเภทสามัญและเงินสำรองประกันภัยขั้นต่ำ
***
COMMISSIONERS' 1958 STANDARD ORDINARY TABLE
ตารางมรณวิสัย ซีเอสโอ 1958
- ตารางมรณวิสัยประเภทสามัญมาตรฐาน ซึ่งจัดทำขึ้นตามประสบการณ์ของบริษัทประกันชีวิตในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ ค.ศ. 1950-1954 ตารางนี้ประกาศใช้เมื่อ ค.ศ. 1958 เป็นตารางมรณวิสัยซึ่งเป็นที่ยอมรับในการใช้ในการคำนวณหาเบี้ยประกันภัยประเภทสามัญและเงินสำรองประกันภัยขั้นต่ำ
***
COMPOUND REVERSIONARY BONUS
เงินปันผลเพิ่มพูนทบต้น
- เงินปันผลที่ได้รับตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งแทนที่จะรับเป็นเงินสด กลับนำไปบวกเพิ่มในจำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นนี้จะนำมาเป็นฐานคำนวณเงินปันผลครั้งต่อไปจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งร่วมเงินปันผลที่บวกเพิ่มนั้นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด หรือจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรม
***
CONCEALMENT
การปกปิดข้อความจริง
- การไม่บอกกล่าวให้ผู้รับประกันภัยทราบถึงข้อความจริงที่ผู้เสนอขอเอาประกันภัยได้รับรู้มา ถ้าข้อความจริงที่ไม่บอกกล่าวนั้นเป็นสาระสำคัญสัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ
***
CONSIDERATION ค่าต่างตอบแทน
- การตอบแทนที่คู่สัญญาจะต้องให้แก่กัน เช่น ในสัญญาประกันชีวิตซึ่งเป็นสัญญษต่างตอบแทนคู่สัญญาจะต้องตอบแทนกันและกัน โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัย ส่วนผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้เงินให้เมื่อเกิดเหตุ (การทรงชีพหรือมรณะ) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
***
CONSTANT PREMIUM เบี้ยประกันภัยคงที่
- เบี้ยประกันภัยที่ไม่แปรผันตามเวลา เช่น เบี้ยประกันชีวิต
***
CONTINGENCY FUND กองทุนฉุกเฉิน
- เงินกองทุนที่ตั้งสำรองไว้ เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือความจำเป็นที่ไม่คาดหมายขึ้น
***
CONTINGENCY RESERVE เงินสำรองฉุกเฉิน
- เงินสำรองที่จัดสรรเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินสำรองตามกฎหมาย เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือเผื่อขาดเผื่อเหลือ
***
CONTINGENT ASSURANCE การประกันชีวิตมีเงื่อนไข
- การประกันชีวิตที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงิน เช่น มีเงื่อนไขกำหนดว่าผู้รับประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่นาย ค ก็ต่อเมื่อนาย ก และนาย ข ได้ถึงแก่กรรมก่อนนาย ค
***
CONTINGENT BENEFICIARY
ผู้รับประโยชน์มีเงื่อนไข
- บุคคลซึ่งได้รับการระบุให้เป็นผู้รับประโยชน์ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์คนแรกถึงแก่กรรมไปก่อน หรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย
***
CONTINGENT BONUS เงินปันผลมีเงื่อนไข
- เงินปันผลที่มีเงื่อนไข เช่น มีเงื่อนไขว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันชีวิตมีชีวิตรอดอยู่นับแต่วันประกันชีวิตเป็นเวลา 5 หรือ 10 ปี
***
CONTINGENT DEBT หนี้มีเงื่อนไข
- จำนวนเงินที่จะมาหักออกจากจำนวนเงินเอาประกันชีวิต ถ้าผู้ประกันชีวิตถึงแก่กรรมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น ถ้าผู้ประกันชีวิตถึงแก่กรรมภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันเอาประกันชีวิต ให้หักจำนวนเงินเอาประกันชีวิตลงร้อยละ 30
***
CONTINGENT SURVIVORSHIP ASSURANCE
การประกันชีวิตมีเงื่อนไขทรงชีพ
- การประกันชีวิตร่วมของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปโดยมีเงื่อนไขกำหนดไว้ เช่น การประกันชีวิตร่วมของ นาย กและนาง ข สามีภรรยา โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทจะจ่ายเงินให้เฉพาะเมื่อผู้ทรงชีพเป็นนาย ก ถ้าผู้ทรงชีพเป็นนาง ข กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ
***
CONTINUATION OPTION สิทธิเลือกต่อประกันชีวิต
- สิทธิเลือกสำหรับการประกันชีวิตกลุ่ม หรือการประกันสุขภาพกลุ่มถาวร ที่ให้สิทธิ์ว่าเมื่อแต่ละบุคคลออกจากกลุ่มแล้ว สามารถเลือกเอาประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพแบบถาวรต่อเนื่องไปในนามของตนเองได้
***
CONVERTIBLE TERM ASSURANCE
การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาที่แปลงได้
- การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา ที่มีเงื่อนไขกำหนดว่า ผู้เอาประกันชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นประกันชีวิตแบบอื่นได้
***
COOLING-OFF PERIOD ระยะปลอดพันธะ
- ระยะเวลาที่ให้โอกาสแก่ผู้เอาประกันชีวิต เช่น 1-2 เดือน นับแต่วันที่ออกกรมธรรม์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เอาประกันชีวิตไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่า จะเอาประกันชีวิตต่อไปหรือไม่ ถ้าไม่ประสงค์จะเอาประกันชีวิตก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ภายในกำหนด โดยได้รับคืนเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปแล้ว
***
COST OF INSURANCE ค่าประกันภัย
- 1. จำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัยหักด้วยจำนวนเงินที่ได้รับคืน
2. ในทางคณิตศาสตร์ประกันชีวิต หมายถึงจำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยเสี่ยงที่จะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย วิธีคำนวณคือ ใช้อัตรามรณะของอายุปัจจุบันของบุคคลหนึ่งคูณด้วยจำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ (net amount at risk)
***
COUNTER LIFE บุคคลสมทบ
- ชีวิตของบุคคลที่สมทบอยู่ในการประกันชีวิตมีเงื่อนไขทรงชีพ (contingent survivorship assurance) เมื่อบุคคลนี้ถึงแก่กรรมจะทำให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับและบริษัทประกันชีวิตไม่ต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญา (ดู contingent survivorship asurance ประกอบ)
***
COUPON POLICY กรมธรรม์ชนิดคูปอง
- กรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งบริษัทประกันชีวิตรับรองที่จะจ่ายเงินปันผลตามจำนวนและระยะเวลาที่ตกลงกัน โดยออกเป็นคูปอง
***
CREDIT LIFE ASSURANCE การประกันชีวิตเพื่อสินเชื่อ
- การประกันชีวิตของลูกหนี้ ซึ่งเจ้าหนี้อาจเป็นผู้จัดให้ หรือลูกหนี้เป็นผู้เอาประกันชีวิตเอง โดยมีเจ้าหนี้เป็นผู้รับประโยชน์ เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ในกรณีที่ลูกหนี้ถึงแก่กรรมก่อนชำระหนี้หมด
***
CREDITOR LIFE INSURANCE การประกันชีวิตเพื่อเจ้าหนี้
- มีความหมายเหมือน credit life assurance
***
CROSS PURCHASE AGREEMENT ข้อตกลงไขว้
- ข้อตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ซึ่งต่างตกลงเอาประกันชีวิตของกันและกันโดยมีฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ ของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั่วไปจะใช้ในกรณีของหุ้นส่วนที่ทำธุรกิจร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการสืบต่อธุรกิจนั้น เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่กรรม
***
[หน้าที่แล้ว][หน้าต่อไป]
|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|thai|