|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|thai|
คำศัพท์ประกันชีวิต
EDUCATIONAL INSURANCE
EFFECTIVE DATE
ELECTIVE BENEFITS
ENDOWMENT
EVIDENCE OF HEALTH
EXCESS INTEREST
EXECUTOR
EX GRATIA PAYMENT
EXPECTED MORTALITY
EXPENSE LOADING
EXPENSE RATIO
EXPERIENCE RATING
EXPERIENCE REFUND
EXTENDED TERMS INSURANCE
EXTRA DIVIDEND
EXTRA PREMIUM
EDUCATIONAL INSURANCE การประกันชีวิตเพื่อการศึกษา
- การประกันชีวิตแบบหนึ่ง ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองการศึกษาของผู้เยาว์ โดยจะจ่ายเงินได้ประจำให้แก่ผู้เยาว์ในระหว่างที่ยังศึกษาอยู่
***
EFFECTIVE DATE วันเริ่มผลบังคับ
- วันซึ่งกำหนดให้สัญญาประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
***
ELECTIVE BENEFITS ผลประโยชน์ที่เลือกได้
- การที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะเลือกรูปแบบของการที่จะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เช่น กรณีประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองทุพพลภาพ ผู้รับประโยชน์อาจจะขอรับเป็นเงินก้อนหรือขอรับเป็นรายงวดก็ได้ หรือในการประกันชีวิตผู้รับประโยชน์ก็มีสิทธิ์เลือกรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นเงินก้อนหรือรับเป็นรายงวด หรือจะฝากไว้กับผู้รับประกันภัยโดยได้รับดอกเบี้ยก็ได้
***
ENDOWMENT แบบสะสมทรัพย์
- การประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งผู้รับประกันภัยจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตหากยังมีชีวิตอยู่จนกรมธรรม์ครบกำหนด หรือจ่ายจำนวนเงินเอาประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ถ้าผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรมขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับตามระยะเวลาที่กำหนด
***
EVIDENCE OF HEALTH ใบรับรองสุขภาพ
- ในการเอาประกันชีวิตหรือการประกันสุขภาพ หรือการฟื้นสัญญาดังกล่าว โดยปรกติผู้รับประกันภัยจะให้ผู้ขอเอาประกันภัยแสดงใบรับรองสุขภาพจากแพทย์ว่ามีสุขภาพปรกติ
***
EXCESS INTEREST ดอกเบี้ยส่วนเกิน
- ดอกเบี้ยส่วนที่เกินกว่าอัตราที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายให้ผู้ถือกรมธรรม์ เช่นสัญญาจะให้ดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6 ต่อปีของเงินที่ผู้เอาประกันภัยเลือกฝากไว้กับผู้รับประกันภัย แต่เมื่อถึงกำหนดผู้รับประกันภัยอาจจ่ายให้เกินกว่าอัตราดังกล่าว หากสามารถลงทุนได้ผลตอบแทนสูงกว่าปรกติ
***
EXECUTOR ผู้จัดการมรดก(มีพินัยกรรม)
- บุคคลหรือนิติบุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้จัดการมรดกตามพินัยกรรม
***
EX GRATIA PAYMENT การชดใช้ด้วยการุณย์
- เงินที่ผู้รับประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เรียกร้องค่าเสียหาย แม้จะมีความเห็นว่าไม่ต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ก็ตาม
***
EXPECTED MORTALITY จำนวนมรณะที่คาดหมาย
- จำนวนผู้เสียชีวิตที่คาดหมายตามตารางมรณะในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งโดยปรกติอัตรามรณะจริงจะต่ำกว่าที่คาดไว้ล่วงหน้า
***
EXPENSE LOADING ค่าใช้จ่ายบวกเพิ่ม
- ส่วนของค่าใช้จ่ายที่บวกเข้าไปในเบี้ยประกันภัยแท้จริง หรือเบี้ยประกันภัยที่กำหนดขึ้นจากค่าของความเสี่ยงภัย
***
EXPENSE RATIO อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายของผู้รับประกันภัยกับรายรับจากเบี้ยประกันภัย
***
EXPERIENCE RATING การกำหนดอัตราตามประสบการณ์
- การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยคำนวณขึ้นจากประสบการณ์ในอดีต
***
EXPERIENCE REFUNDเงินคืนตามประสบการณ์
- ในการประกันภัยต่อสำหรับการประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต่อจะคืนเบี้ยประกันภัยต่อบางส่วนให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อ โดยคำนวณจากกำไรตามอัตราที่กำหนดไว้
***
EXTENDED TERMS INSURANCE การประกันภัยขยายเวลา
- ในกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตไม่ส่งเบี้ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขให้ผู้ถือกรมธรรม์เลือกให้สัญญามีผลบังคับต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง โดยเอามูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมาชำระเบี้ยประกันภัยแบบชั่วระยะเวลา ทั้งนี้จำนวนเงินเอาประกันภัยจะยังคงมีจำนวนเท่ากับกรมธรรม์เดิม
***
EXTRA DIVIDEND เงินปันผลพิเศษ
- เงินปันผลซึ่งผู้รับประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตเพิ่มเติมจากเงินปันผลปรกติในกรณีที่ผู้รับประกันภัยได้ดำเนินการมีกำไรเพิ่มขึ้น หรือในกรณีอื่น
***
EXTRA PREMIUM เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ
- เบี้ยประกันภัยที่เรียกเพิ่มจากอัตราเบี้ยประกันภัยปรกติเนื่องจากการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เช่น ในการประกันชีวิตหรือประกันภัยอุบัติเหตุบุคคลถ้าผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพไม่ดี หรือมีอาชีพที่เสี่ยงภัยมากกว่าปรกติ จะต้องเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ
***
[หน้าที่แล้ว][หน้าต่อไป]
|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|thai|