|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|thai|
คำศัพท์ประกันชีวิต
FACILITY OF PAYMENT
FAMILY INCOME CONTRACT
FAMILY MAINTENANCE CONTRACT
FAMILY PLAN POLICY
FIXED TERM ASSURANCE
FORFEITURE
FACILITY OF PAYMENT ความสะดวกในการจ่ายเงิน
- โดยปกติในกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทอุตสาหะจะระบุเงื่อนไขชดใช้เงินเอาประกันภัยให้แก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และค่าทำศพของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความสดวกในการจ่ายเงินของผู้รับประกันภัย
***
FAMILY INCOME CONTRACT กรมธรรม์เพื่อรายได้ครอบครัว
- กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบประสมระหว่างแบบสามัญกับแบบชั่วระยะเวลาลดเงินเอาประกันภัย (decreasing term insurance) ซึ่งกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง 10, 15 หรือ 20 ปีตามแต่จะตกลง ถ้าผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมลง บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ 2 จำนวน คือ ก. เงินได้ประจำ เริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ถึงแก้กรรม จนถึงวันที่สัญญาแบบชั่วระยะเวลาครบกำหนด เช่น กรมธรรม์คุ้มครองระยะเวลา 10 ปี ถ้าผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมในปีที่ 5 บริษัทจะจ่ายเงินได้ประจำให้ไปอีก 5 ปี ข. จำนวนเงินเอาประกันภัย จ่ายให้เมื่อการจ่ายเงินได้ประจำครบกำหนดตามข้อ ก. แล้วหรือจ่ายทันทีที่ถึงแก่กรรม
***
FAMILY MAINTENANCE CONTRACT
กรมธรรม์เพื่อค้ำจุนครอบครัว
- กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบประสมระหว่างแบบสามัญและแบบชั่วระยะเวลา (term policy) ซึ่งกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง 10, 15 หรือ 20 ปี ถ้าผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมลง บริษัท จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ 2 จำนวน คือ ก. เงินได้ประจำ เริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรมจนครบจำนวนปีในสัญญา เช่น กรมธรรม์คุ้มครองระยะเวลา 10 ปี ถ้าผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมในปีที่ 5 บริษัทจะจ่ายเงินได้ประจำให้ไปอีก 10 ปี นับจากวันที่ถึงแก่กรรม ข. จำนวนเงินเอาประกันภัย จ่ายทันทีที่ถึงแก่กรรมหรือเมื่อครบกำหนดที่ระบุไว้
***
FAMILY PLAN POLICY กรมธรรม์แบบคุ้มครองทั้งครอบครัว
- กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองบุคคลในครอบครัวคือ สามี ภรรยา และบุตรทุกคนที่อายุไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์ แต่จำนวนเงินเอาประกันภัยของภรรยาและบุตรจะน้อยกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยของสามีซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย
***
FIXED TERM ASSURANCE การประกันชีวิตแบบกำหนดเวลา
- การประกันชีวิตแบบหนึ่งที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้เมื่อถึงเวลาตามที่กำหนดไว้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้เอาประกันภัยจะมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่ และหากผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมก่อน ก็ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป
***
FORFEITURE การเสียสิทธิ์
- การสูญเสียสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย
***
[หน้าที่แล้ว][หน้าต่อไป]
|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|thai|