|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|thai|
คำศัพท์ประกันชีวิต
HEALTH INSURANCE
HIDDEN RESERVS
HOSPITAL AND MEDICAL EXPENSES INSURANCE
HOSPITAL CASH INSURANCE
HEALTH INSURANCE การประกันสุขภาพ
- การประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองในกรณีที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บต้องเสียค่ารักษาพยาบาลหรือค่าเสียเวลางาน
***
HIDDEN RESERVE เงินสำรองแฝง
- ตามกฎหมายอังกฤษ บริษัทประกันภัยได้รับอนุญาตให้จัดเงินสำรองที่ไม่ปรากฏในรายงานประจำปีไว้ เช่น อาจแสดงตัวเลขการลงทุนน้อยกว่ามูลค่าจริง
***
HOSPITAL AND MEDICAL EXPENSES INSURANCE
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
- การประกันภัยแบบหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่าโรงพยาบาล
***
HOSPITAL CASH INSURANCE
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาลแบบเงินสด
- การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เป็นคนไข้ในของโรงพยาบาล โดยผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินสดตามจรนวนที่กำหนดไว้ โดยไม่คำนึงถึงว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาบจะมากหรือน้อยเพียงไร
***
[หน้าที่แล้ว][หน้าต่อไป]
|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|thai|