|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|thai|
คำศัพท์ประกันชีวิต
LAPSATION PROFIT
LAPSE
LEGAL RESERVE
LIABILITY INSURANCE
LIEN
LIFE ANNUITY
LIFE ASSURED
LIFE CONTINGENCY
LIFE EXPECTANCY
LIFE EXPECTANCY TERM INSURANCE
LIFE FUND
LIFE INSURANCE
LIFE INSURANCE COMPANY
LIFE INSURANCE TRUST
LIFE TABLE
LIMIT
LIMITED PAYMENT POLICY
LOADING
LOADING PROFIT
LOAN VALUE
LOSS OF LIMP
LAPSATION PROFIT กำไรจากกรมธรรม์ขาดอายุ
- กำไรที่เกิดจากอัตรากรมธรรม์ประกันชีวิตขาดอายุต่ำกว่าอัตราที่ประมาณการไว้ หรือทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ส่วนของเงินสำรองที่เกินกว่าค่าเวนคืนกรมธรรม์
***
LAPSE ขาดอายุ
- ในการประกันชีวิต ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยตามเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ สัญญาจะขาดอายุและสิ้นผลบังคับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
***
LEGAL RESERVE เงินสำรองตามกฎหมาย
- เงินสำรองที่ผู้เอาประกันภัยต้องจัดสรรไว้ตามที่กฎหมายประกันภัยกำหนด
***
LIABILITY INSURANCE การประกันภัยความรับผิด
- การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก โดยทั่วไปได้แก่ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต และร่างกายของบุคคลภายนอก
***
LIEN การยึดหน่วง
- 1. การยึดทรัพย์ของลูกหนี้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้
- 2. ในการประกันชีวิต ถ้าผู้เอาประกันชีวิตมีสุขภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ผู้รับประกันภัยอาจจะรับประกันภัยได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าเกิดการตายภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น 3 ปี นับจากวันที่สัญญามีผลบังคับ ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินให้น้อยกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่กำหนดไว้
***
LIFE ANNUITY เงินรายปีตลอดชีพ
- การประกันชีวิตแบบเงินรายปีตลอดชีพ ผู้รับประกันภันจะจ่ายเงินได้ประจำระหว่างที่ผู้รับเงินได้ยังมีชีวิตอยู่ โดยไม่มีเงื่อนไขว่า หากผู้รับเงินตายไปก่อน ผู้รับประกันภัยจะต้องคืนเงินส่วนที่เหลืออยู่จากเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไปแล้ว
***
LIFE ASSURED ชีวิตที่เอาประกันภัย
- ชีวิตบุคคลที่ได้เอาประกันชีวิตไว้ โดยผู้เอาประกันภัยจะเอาประกันชีวิตตนเองหรือจะเอาชีวิตของบุคคลอื่นมาประกันชีวิตไว้ก็ได้
***
LIFE CONTINGENCY เหตุความไม่แน่นอนของชีวิต
- เหตุต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะตาย หรือมีชีวิตรอดอยู่ หรือที่จะมีชีวิตยืนยาว
***
LIFE EXPECTANCY พยากรณ์ชีพ
- การคาดหมายอายุเฉลี่ยของคน ว่าจะทรงชีพอยู่ต่อไปอีกกี่ปีตามตารางมรณวิสัย
***
LIFE EXPECTANCY TERM INSURANCE
การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาตามพยากรณ์ชีพ
- การประกันชีวิตแบบหนึ่ง ซึ่งให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจนถึงอายุที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยใช้อายุเฉลี่ยที่จะทรงชีพอยู่ในอนาคตเป็นตัวกำหนด เช่น บุคคลอายุ 24 ปี อายุเฉลี่ยที่จะทรงชีพอยู่ต่อไปในอนาคตเท่ากับ 43 ปี กรมธรรม์ที่ออกให้ความคุ้มครองอยู่ถึงอายุ 67 ปี และกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับเมื่อผู้เอาประกันภัยอายุเกิน 67 ปี
***
LIFE FUND กองทุนประกันชีวิต
- จำนวนเงินเบี้ยประกันชีวิต ที่ผู้รับประกันภัยได้รับจากผู้เอาประกันภัยทั้งหมด หักด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
***
LIFE INSURANCE การประกันชีวิต
- การประกันภัยที่การจ่ายเงินอาศัยการทรงชีพหรือการมรณะของบุคคลเป็นเหตุในการจ่าย
***
LIFE INSURANCE COMPANY บริษัทประกันชีวิต
- บริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจประกันชีวิตและเงินได้ประจำ
***
LIFE INSURANCE TRUST ทรัสต์ประกันชีวิต
- การประกันชีวิตที่กำหนดให้มีบริษัททรัสต์เป็นผู้จัดการรายได้จากกรมธรรม์หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากทรัพย์สินให้แก่ผู้รับประโยชน์ แทนบริษัท ประกันชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากตามปรกติบริษัทประกันชีวิตไม่อาจทำหน้าที่ทรัสตีได้
***
LIFE TABLE
- มีความหมายเหมือน mortality table
***
LIMIT ขีดจำกัด
- ความรับผิดสูงสุดของผู้รับประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันภัย
***
LIMITED PAYMENT POLICY
กรมธรรม์จำกัดเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันชีวิตที่กำหนดเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยไว้น้อยกว่าเวลาให้ความคุ้มครอง เช่น เวลาให้ความคุ้มครอง 20 ปี แต่เวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
***
LOADING ส่วนบวกเพิ่ม
- 1. เบี้ยประกันภัยส่วนที่บวกเพิ่มขึ้นจากอัตราปรกติ เนื่องจากสภาพความเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ
-2. ส่วนที่บวกเพิ่มขึ้นจากส่วนที่เป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการเสี่ยงภัยแท้ๆ ส่วนบวกเพิ่มนี้ได้แก่ กำไร และค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นต้น
***
LOADING PROFIT กำไรจากส่วนบวกเพิ่ม
- กำไรซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากจำนวนส่วนบวกเพิ่มที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าส่วนบวกเพิ่มที่ประมาณการไว้
***
LOAN VALUE มูลค่าเงินกู้
- จำนวนเงินที่ผู้รับประกันชีวิตแสดงไว้เป็นตารางในกรมธรรม์ให้ผู้ถือกรมธรรม์กู้ยืมได้ โดยปรกติมูลค่าเงินกู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันชีวิตได้ชำระเบี้ยประกันภัยไปแล้วอย่างน้อย 3 ปี
***
LOSS OF LIMB การสูญเสียอวัยวะแขนขา
- ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะให้ความคุ้มครองสำหรับการสูญเสียอวัยวะ เช่น แขน ขา สายตา โดยปรกติจะจ่ายเงินทดแทนให้เป็นเงินก้อน
***
[หน้าที่แล้ว][หน้าต่อไป]
|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|thai|