|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|thai|
คำศัพท์ประกันชีวิต
MARGIN OF SOLVENCY
MASTER POLICY
MATURITY
MATURITY BONUS
MATURITY VALUE
MEDICAL EXAMINATION
MISSTATEMENT OF AGE
MIXED COMPANY
MODIFIED LIFE
MONTHLY DEBIT ORDINARY
MONTHLY INCOME CONTRACT
MORALE HAZARD
MORAL HAZARD
MORBIDITY TABLE
MORTALITY GAINS; MORTALITY SAVINGS
MORTALITY TABLE
MORTGAGE INSURANCE
MORTUARY DIVIDEND
MULTIPLE BIRTH INSURANCE
MUTUAL INSURANCE
MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
MARGIN OF SOLVENCY ส่วนเหลื่อมทรัพย์สินเหมือนหนี้สิน
- มีความหมายเหมือน solvency margin
***
MASTER POLICY กรมธรรม์แม่
- กรมธรรม์ฉบับเดียวที่ให้ความคุ้มครองการเสี่ยงภัยอย่างเดียวแก่ผู้เอาประกันภัยหลายๆ คน หรือกรมธรรม์ฉบับเดียวที่ให้ความคุ้มครองภัยหลายๆ ประเภทแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองรายเดียว โดยเพิ่มขึ้นจากภัยหลัก ผู้รับประกันภัยอาจออกใบรับรองการประกันภัยให้ผู้ได้รับความคุ้มครองแต่ละคนถือไว้ หรือบางกรณีอาจออกกรมธรรม์พิเศษให้แก่ผู้เอาประกันภัยบางคนที่ได้รับการคุ้มครองบางส่วนของกรมธรรม์แม่ ในทางประกันชีวิตหมายถึงกรมธรรม์ที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่นายจ้างสำหรับการประกันชีวิตหรือการประกันสุขภาพให้แก่ลูกจ้างแบบกลุ่ม ส่วนลูกจ้างแต่ละคนที่ร่วมอยู่ในกลุ่มนั้นจะได้รับเอกสารแสดงว่ามีการเอาประกันชีวิต ในเอกสารนั้นจะระบุเฉพาะรายการสำคัญบางรายการ เช่น ชื่อผู้เอาประกันชีวิต อายุ และผลประโยชน์
***
MATURITY ครบกำหนด
- กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาประกันชีวิตซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายเงินตามสัญญาประกันชีวิตนั้น
***
MATURITY BONUS เงินปันผลครบกำหนด
- เงินปันผลที่จะต้องจ่ายเมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตครบกำหนดตามสัญญา
***
MATURITY VALUE มูลค่ากำหนด
- จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันชีวิตจะได้รับเมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ครบกำหนดหรือเมื่อผู้เอาประกันชีวิตมีอายุสูงสุดตามที่กำหนด ไว้ในตารางมรณวิสัย
***
MEDICAL EXAMINATION การตรวจสุขภาพ
- ในการประกันชีวิตบางแบบจะกำหนดให้ผู้เอาประกันชีวิตต้องมีการตรวจสุขภาพโดยแพทย์แผนปัจจุบัน
***
MISSTATEMENT OF AGE
การแถลงอายุคลาดเคลื่อน
- การที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งอายุแก่ผู้รับประกันภัยไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือแตกต่างจากอายุที่เป็นจริงขณะทำสัญญาประกันชีวิต
***
MIXED COMPANY บริษัทประกันชีวิตแบบผสม
- บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นแต่มีข้อบังคับของบริษัทให้ผู้เอาประกันภัยมีส่วนในการควบคุมบริษัทและมีส่วนที่จะได้รับส่วนแบ่งจากเงินส่วนเกินของบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้อย่างแน่ชัด
***
MODIFIED LIFE กรมธรรม์แปลงอัตรา
- กรมธรรม์ที่เปลี่ยนแปลงจำนวนเบี้ยประกันภัยจากปรกติ กล่าวคือ การชำระเบี้ยประกันภัยในระยะเริ่มเอาประกันภัยประมาณ 3-5 ปี จะต่ำกว่าอัตราปรกติเล็กน้อย แต่หลังจากนั้นเบี้ยประกันจะสูงขึ้นกว่าอัตราปรกติ เช่น ในการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ระยะเวลา 20 ปี อัตราเบี้ยประกันภัยปรกติเดือนละ 500 บาท ถ้าประกันชีวิตแบบกรมธรรม์แปลงอัตรา ในระยะแรกอาจเสียเบี้ยประกันภัยเพียงเดือนละ 300 บาท เป็นเวลา 5 ปี หลังจาก 5 ปีไปแล้ว ก็จะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัย เดือนละ 600 บาท
***
MONTHLY DEBIT ORDINARY
กรมธรรม์สามัญรายเดือน
- กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสามัญที่เก็บเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน
***
MONTHLY INCOME CONTRACT
สัญญาประกันชีวิตแบบเงินได้รายเดือน
- การประกันชีวิตที่เป็นแบบผสมระหว่างกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบถาวรกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาลดเงินเอาประกันภัย (decreasing term insurance) ซึ่งกำหนดจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เมื่อเกิดมรณะและกำหนดการจ่ายเงินเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่ ตกลงกันไว้ เช่น 5 ปี หรือ 10 ปี โดยนับจากวันที่ทำสัญญา
***
MORALE HAZARD ภาวะภัยทางอุปนิสัย
- ภาวะหรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการเสี่ยงภัยสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการกระทำตามอุปนิสัย มิใช่การกระทำโดยเจตนาทุจริต เช่น การประมาทเลินเล่อ
***
MORAL HAZARD ภาวะภัยทางศีลธรรม
- ภาวะหรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการเสี่ยงภัยสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการกระทำอันไม่สุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์จากการเอาประกันภัย เช่น ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ฆ่าผู้เอาประกันชีวิตเพื่อหวังได้รับเงินจากผู้รับประกันชีวิต หรือผู้เอาประกันอัคคีภัยเจตนาวางเพลิงเพื่อหวังเงินค่าสินไหมทดแทน
***
MORBIDITY TABLE ตารางความเจ็บป่วย
- ตารางแสดงความร้ายแรงของโรคต่าง ๆ โดยแสดงอัตราความเจ็บป่วยของแต่ละโรคต่อจำนวนประชากรหรือต่อกลุ่มคนที่กำหนด
***
MORTALITY GAINS; MORTALITY SAVINGS
ส่วนได้จากตารางมรณวิสัย
- ส่วนแตกต่างอันเนื่องจากอัตรามรณะที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าอัตรามรณะที่คาดการณ์ไว้ในตารางมรณวิสัย
***
MORTALITY TABLE ตารางมรณวิสัย
- ตารางที่ทำขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลสถิติการมรณะของผู้เอาประกันชีวิต ตามช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 100 ปี จัดทำเป็นอัตรามรณะของบุคคลในช่วงอายุต่าง ๆ ว่า อัตรามรณะในแต่ละช่วงอายุเป็นเท่าไร เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันชีวิต
***
MORTGAGE INSURANCE
การประกันชีวิตคุ้มครองการจำนอง
- การประกันชีวิตที่ผู้รับประกันชีวิตจะจ่ายเงินค่าจำนองที่ยังติดค้างอยู่ให้ เมื่อผู้เอาประกันชีวิตหรือหัวหน้าครอบครัวถึงแก่กรรม โดยปรกติจำนวนเงินที่จ่ายนี้จะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์แทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจำนอง
***
MORTUARY DIVIDEND
- มีความหมายเหมือน post mortem dividend
***
MULTIPLE BIRTH INSURANCE การประกันภัยคลอดแฝด
- การประกันภัยที่สัญญาว่า จะจ่ายเงินให้จำนวนหนึ่งตามที่ตกลงกันไว้ ถ้ามีการคลอดบุตรแฝดและมีเด็กรอดตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป
***
MUTUAL INSURANCE
การประกันภัยแบบสหการ
- การประกันภัยรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคล เพื่อประโยชน์สำหรับบุคคลภายในกลุ่ม
***
MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
บริษัทประกันชีวิตแบบสหการ
- บริษัทประกันชีวิตแบบหนึ่งที่ไม่มีทุนเรือนหุ้น โดยผู้ถือกรมธรรม์เป็นเจ้าของบริษัท บริษัทแบบนี้จะบริหารงานโดยคณะกรรมการ ซึ่งผู้ถือกรมธรรม์เป็นผู้เลือกและโดยทั่วไปจะขายกรมธรรม์เฉพาะประเภทที่มีเงินปันผลเท่านั้น
***
[หน้าที่แล้ว][หน้าต่อไป]
|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|thai|