|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|thai|
คำศัพท์ประกันชีวิต
REDUCED PAID-UP INSURANCE
REFUND ANNUITY
REINSTATEMENT
RELEASE OF RESERVE
RESERVE
RESERVE ACCOUNT
RESERVE BASIS
RETIREMENT ANNUITY
PENSION ANNUITY
INCOME BOND
RETIREMENT INCOME
RETIREMENT INCOME POLICY
RETIREMENT POLICY;RETIREMENT INCOME POLICY
RETURN COMMISSION
REVERSIONARY ANNUITY
REVERSIONARY BONUS
REVOCABLE BENEFICIARY
REDUCED PAID-UP INSURANCE
การประกันชีวิตใช้เงินสำเร็จลดเงินเอาประกันภัย
- การประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยซึ่งไม่ประสงค์จะชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป เลือกใช้สิทธิ์โดยการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยลง แต่กรมธรรม์ยังคงมีผลคุ้มครองต่อไปจนกว่าสัญญาจะครบกำหนด
***
REFUND ANNUITY เงินรายปีชนิดจ่ายคืน
- การประกันเงินรายปีที่มีเงื่อนไขให้คืนเงินรายปีส่วนที่ยังมิได้จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้รับเงินรายปีถึงแก่กรรมก่อนรับเงินรายปีครบจำนวนที่ผู้รับประกันสัญญาจะจ่าย
***
REINSTATEMENT การฟื้นสัญญา การจัดทดแทน
- 1 การฟื้นสัญญาประกันชีวิตให้กลับสู่สภาพเดิมหลังจากที่กรมธรรม์ขาดอายุ เนื่องจากมิได้ชำระเบี้ยประกันภัยตามกำหนด โดยปรกติไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่สัญญาขาดผลบังคับ แต่ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงว่า เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับของผู้รับประกันภัย
-2 การจัดทดแทน การทำให้ทรัพย์สินที่เสียหายคืนสู่สภาพเดิม ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเกิดเสียหายกรมธรรม์อาจระบุให้ผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์เลือกที่จะซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นให้คืนสู่สภาพเดิม แทนการชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินสด
***
RELEASE OF RESERVE เลิกการสำรอง
- การยกเลิกเงินสำรอง (บางส่วนหรือทั้งหมด) ที่ตั้งไว้เพื่อประโยชน์ต่างๆเมื่อหมดความจำเป็นที่จะใช้แล้ว
***
RESERVE เงินสำรอง
- 1.จำนวนเงินซึ่งตั้งสำรองไว้เพื่อประโยชน์เฉพาะกิจหรือเพื่อประโยชน์ทั่วไป
- 2. ในการประกันชีวิตการคำนวณเบี้ยประกันภัยคงที่จะมีส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่เหลืออยู่ในระยะแรกของสัญญา เงินจำนวนนี้จะสะสมพร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจำนวนที่พอเพียงสำหรับการชำระพันธะค่าชดใช้ในอนาคต เงินนี้เรียกว่า เงินสำรอง
***
RESERVE ACCOUNT บัญชีเงินสำรอง
- บัญชีเกี่ยวกับเงินสำรองประเภทต่างๆที่ผู้รับประกันภัยได้ตั้งสำรองไว้ตามกฎหมายหรือตามประเพณีปฏิบัติทางการค้า เช่น เงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท เงินสำรองของผู้รับประกันภัยเพื่อเตรียมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันภัย
***
RESERVE BASIS หลักเงินสำรอง
- หลักเงินสำรอง หลักที่ใช้ในการคำนวณเงินสำรองโดยอาศัยตารางมรณวิสัยและอัตราดอกเบี้ยที่เห็นว่าเหมาะสมซึ่งนายทะเบียนประกันชีวิตจะเป็นผู้กำหนด
***
RETIREMENT ANNUITY เงินรายปีเกษียณอายุ
PENSION ANNUITY เงินรายปีบำนาญ
INCOME BOND กรมธรรมค้ำประกันเงินได้
- คำศัพท์เหล่านี้ล้วนหมายถึงเงินได้ประจำที่เลื่อนการรับ(deferred annuity) และสัญญาประกันชีวิตที่มีจุดมุ่งหมายเบื้องต้นให้ผู้รับประกันชีวิตจ่ายเงินได้ประจำ โดยให้เลือกอายุที่เริ่มรับเงินได้ประจำ และมีเงื่อนไขว่า หากผู้รับเงินได้ประจำถึงแก่กรรมก่อนถึงวันที่จ่ายเงินได้ประจำ ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยหรือมูลค่าเงินสดให้แล้วแต่อย่างไหนจะมากกว่ากัน
***
RETIREMENT INCOME เงินได้เมื่อเกษียณอายุ
- เงินได้ตลอดชีพที่เริ่มจ่ายตั้งแต่ปีที่เกษียณการงาน โดยปรกติในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีข้อเลือกสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ว่า จะรับเงินรายปีเป็นเงินได้ประจำก็ได้ และผู้รับเงินได้ประจำจะเป็นคนเดียว หรือร่วมกันหลายคนก็ได้
***
RETIREMENT INCOME POLICY
- ดู retirement policy
***
RETIREMENT POLICY;
RETIREMENT INCOME POLICY กรมธรรม์แบบเกษียณอายุ
- สัญญาประกันชีวิต ที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินได้ประจำให้เมื่อผู้เอาประกันชีวิตมีอายุถึงที่ระบุไว้และถ้าผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรมก่อนถึงวันที่จ่ายเงินได้ประจำผู้รับประกันภัยจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์
***
RETURN COMMISSION ค่าบำเหน็จจ่ายคืน
- ค่าบำเหน็จที่ตัวแทนอาจจะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้รับประกันภัย เมื่อมีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
***
REVERSIONARY ANNUITY
- ดู survivorship annuity
***
REVERSIONARY BONUS เงินปันผลเพิ่มพูน
- เงินปันผลที่บวกเพิ่มเข้าไปในจำนวนเงินเอาประกันภัยเดิม เงินปันผลนี้จะจ่ายให้เต็มจำนวนเมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตครบกำหนด หรือสิ้นสุดลงเมื่อผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรม (ดู paid-up addition ประกอบ)
***
REVOCABLE BENEFICIARY ผู้รับประโยชน์เปลี่ยนได้
- ผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะเปลี่ยนให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์ได้
***
[หน้าที่แล้ว][หน้าต่อไป]
|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|thai|