|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|thai|
คำศัพท์ประกันชีวิต
TECHNICAL RESERVES
TEMPORARY DISABLEMENT
TEMPORARY LIFE ANNUITY
TEMPORARY LIFE ASSURANCE
TERM INSURANCE
TESTATE
TESTATOR
THREE-YEAR ACCOUNTING
"THREE YEARS' AVERAGE" SYSTEM
TONTINE BONUS
TOTAL DISABLEMENT
TECHNICAL RESERVES เงินสำรองทางเทคนิค
- เงินสำรองที่ผู้รับประกันภัยจะต้องจัดสรรไว้ให้เพียงพอกับความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกไป
***
TEMPORARY DISABLEMENT
ทุพพลภาพชั่วคราว
- การสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะได้รับการชดเชยจากการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
***
TEMPORARY LIFE ANNUITY
เงินรายปีชั่วคราว
- สัญญาที่ตกลงจะจ่ายเงินได้ประจำที่จำกัดระยะเวลา หรือจ่ายจนกระทั่งผู้รับเงินได้ประจำถึงแก่กรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด
***
TEMPORARY LIFE ASSURANCE
การประกันชีวิตชั่วคราว
- การเอาประกันชีวิตเพียงระยะเวลาสั้นๆเช่น 1-2 ปี และเมื่อสัญญาประกันชีวิตครบกำหนดแล้ว ผู้รับประกันภัยไม่ผูกพันที่จะต้องต่ออายุสัญญาต่อไป
***
TERM INSURANCE การประกันชีวิตแบบขั่วระยะเวลา
- การประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งสัญญาว่า จะให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อเลยกำหนดที่ตกลงแล้วสัญญาก็เป็นอันสิ้นสุดโดยไม่มีมูลค่าใดๆโดยปรกติจะกำหนด 1 ปี หรือ 5 ปี
***
TESTATE มรดกมีพินัยกรรม
- มรดกมีพินัยกรรม
***
TESTATOR ผู้ทำพินัยกรรม
- บุคคลซึ่งแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน หรือในการต่างๆอันจะเกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตาย
***
THREE-YEAR ACCOUNTING บัญชีสามปี
- ระบบบัญชีประกันภัย ซึ่งจะมีการคำนวณกำไรขาดทุนเมื่อครบ 3 ปี
***
"THREE YEARS' AVERAGE" SYSTEM
ระบบเฉลี่ยสามปี
- ระบบที่ใช้ในการคำนวณค่าบำเหน็จกำไร(profit commission) จากสัญญาประกันภัยต่อโดยคิดจากจำนวนกำไรถัวเฉลี่ย 3 ปี
***
TONTINE BONUS เงินปันผลรอจ่าย
- เงินปันผลที่จะจ่ายภายหลังจากระยะเวลาหนึ่งให้แก่ผู้รับที่มีชีวิต เช่น ระบุว่า ในระยะ 3 ปี แรกจะไม่จ่ายเงินปันผล หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมในระหว่าง 3 ปีนั้น ก็จะไม่ได้รับเงินปันผล การกำหนดเงินปันผลวิธีนี้เหมาะสำหรับบริษัทประกันชีวิตเปิดใหม่ ซึ่งประสงค์จะรักษาเงินทุนไว้ในระยะแรกๆ จึงหลีกเลี่ยงการจัดแบ่งเงินส่วนเกิน
***
TOTAL DISABLEMENT ทุพพลภาพสิ้นเชิง
- ความทุพพลภาพที่ทำให้บุคคลไม่สามารถประกอบอาชีพตามปรกติได้โดยสิ้นเชิง
***
[หน้าที่แล้ว][หน้าต่อไป]
|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|thai|