|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|thai|
คำศัพท์ประกันชีวิต
WAIVER OF PREMIUM DISABILITY BENEFIT
WAR CLAUSE
WEEKLY PREMIUM INCREASE
WEEKLY PREMIUM INSURANCE
WEIGHT AND HEIGHT TABLE
WIDOW'S ANNUITY
WIDOW'S BENIFITS
WIDOW'S LIFE INCOME
WILFUL MISCONDUCT
WILL
WITH PROPORTION
WITHOUT PROFITS POLICY
WITHOUT PROPORTION
WORKING COVER
WORKING LAYER
WAIVER OF PREMIUM DISABILITY BENEFIT
การยกเว้นเบี้ยประกันภัยเพราะทุพพลภาพ
- กรมธรรม์ประกันชีวิตส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองหรือให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพอย่างสิ้นเชิงและถาวร โดยให้สิทธิแก่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป แต่กรมธรรม์จะมีผลบังคับตามปรกติจนกว่ากรมธรรม์จะสิ้นสุดตามกำหนด
***
WAR CLAUSE ข้อกำหนดภัยสงคราม
- ภัยสงครามถือว่าเป็นมหันตภัยดังนั้นกรมธรรม์ประกันภัยโดยทั่วไปจะมีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองจากภัยสงคราม
***
WEEKLY PREMIUM INCREASE
เบี้ยประกันภัยเพิ่มรายสัปดาห์
- ระบบในการวัดผลงานของตัวแทน ซึ่งผู้รับประกันชีวิตที่ขายกรมธรรม์ประเภทอุตสาหะใช้เป็นมาตรการในการจ่ายผลตอบแทนแก่ตัวแทนในการเก็บเบี้ยประกันภัยรายสัปดาห์
***
WEEKLY PREMIUM INSURANCE
- มีความหมายเหมือน industrial insurance
***
WEIGHT AND HEIGHT TABLE
ตารางน้ำหนักและส่วนสูง
- ตารางแสดงน้ำหนักเฉลี่ยของบุคคลในระดับความสูงต่างๆกัน ซึ่งอาจจะแยกเป็นตารางสำหรับเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้ ทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพิจารณารับประกันชีวิต ถ้าบุคคลใดมีน้ำหนักมากเกินไปหรือน้อยเกินไป แสดงว่ามีการเสี่ยงภัยสูง ดังนั้นเบี้ยประกันภัยอาจจะต้องคิดเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานปรกติ
***
WIDOW'S ANNUITY เงินรายปีหญิงม่าย
- เงินได้ประจำหรือเงินได้รายปีที่จ่ายให้แก่หญิงมีสามี ภายใต้แผนเงินบำนาญหลังจากที่สามีถึงแก่กรรมแล้ว (ใช้ในสหราชอาณาจักร)
***
WIDOW'S BENIFITS ผลประโยชน์หญิงม่าย
- 1.เงินผลประโยชน์จากการประกันสังคมที่รัฐจ่าให้แก่หญิงม่าย
- 2.เงินผลประโยชน์จากการประกันสังคมของรัฐตามแผนเงินบำนาญที่จัดทำสำหรับผู้ทำงาน โดยจ่ายเงินบำนาญหรือเงินก้อนสำหรับหญิงม่าย
***
WIDOW'S LIFE INCOME เงินได้หญิงม่าย
- การประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่หญิงม่ายเป็นประจำตลอดระยะเวลาที่ปลอดการได้รับเงินจากการประกันสังคมของรัฐ(ใช้ในสหรัฐอเมริกา)
***
WILFUL MISCONDUCT ความประพฤติผิดโดยจงใจ
- ผู้รับประกันภัยจะไม่รับผิดในกรณีที่ความสูญเสียหรือเสียหายเกิดขึ้นจากความประพฤติผิดโดยจงใจของผู้เอาประกันภัย
***
WILL พินัยกรรม
- เอกสารที่ทำขึ้นตามแบบใดแบบหนึ่งดังที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งผู้ทำพินัยกรรมแสดงเจตนาจะมอบทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนเมื่อตนเสียชีวิตลง
***
WITH PROPORTION ตามสัดส่วน
- คำที่ใช้แสดงว่าในกรณีที่มีการจ่ายเงินได้ประจำ และผู้รับเงินได้ประจำถึงแก่กรรมก่อนที่จะถึงกำหนดจ่ายเงินได้ประจำครั้งต่อไป ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินได้ประจำให้ตามส่วนของระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่นับตั้งแต่ได้รับเงินได้ประจำงวดสุดท้าย
***
WITHOUT PROFITS POLICY
กรมธรรม์ไม่ได้ร่วมกำไร
- มีความหมายเหมือน non-participating policy (นิยมใช้ non-participating policy มากกว่า)
***
WITHOUT PROPORTION ไม่มีส่วนได้
- คำที่ใช้แสดงว่าหากผู้รับเงินได้ประจำถึงแก่กรรมก่อนถึงวันจ่ายเงินได้ประจำงวดใด ก็จะไม่ได้รับเงินได้ประจำสำหรับงวดนั้น
***
WORKING COVER ช่วงชั้นปรกติ
- ช่วงชั้นความคุ้มครองในการประกันภัยต่อส่วนเกิน ที่คาดว่า จะมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนบ่อยครั้ง
***
WORKING LAYER ความคุ้มครองช่วงชั้นปรกติ
- การประกันภัยต่อส่วงเกินที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายในภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งต่างกับความเสียหายที่อาจจะมีมากและนานๆจึงจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง
***
[หน้าที่แล้ว][หน้าต่อไป]
|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|thai|